Geriatrická křehkost

04/2022

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.1; MUDr. Adam Lukáč2

1 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 2. LF MU a FN Brno

2 II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Výrazem křehkost - frailty - je vyjadřován stav zranitelnosti organismu charakterizovaný vyčerpáním jeho kompenzačních rezerv. Z klinického pohledu je křehkost definována nezáměrným hmotnostním úbytkem, pomalou chůzí, svalovou slabostí, únavností prezentovanou samotným nemocným a nízkou fyzickou aktivitou. Postihuje ve většině případů nemocné vyššího věku a vyskytnout se může i u mladších multimorbidních nemocných. Důsledkem frailty je zvýšený výskyt komplikací doprovázejících i jinak běžné zdravotní problémy, častá nutnost hospitalizací a jejich delší trvání, progresivní ztráta soběstačnosti a zvyšující se mortalita. V rámci intervence a současně prevence syndromu křehkosti je nutno podpořit stav výživy a mobilitu pacienta, věnovat pozornost vodnímu, minerálovému a vitaminovému hospodářství, zejména deficitu vitaminu D, léčit chronické infekty a chronickou bolest a poskytovat nemocnému psychosociální podporu.

 

Klíčová slova

syndrom křehkosti, multimorbidita, mobilita, soběstačnost, mortalita, vitamin D, chronická bolest

 

SUMMARY

Frailty is an expression describing overall vulnerability of the organism characterized as depletion of its compensatory reserves. From clinical point of view frailty is defined as unintentional loss of weight, slow walking, muscle weakness, fatigue presented by patient himself and low physical activity. It affects the elderly in most cases and can occur in younger multimorbid patients as well. The consequence of frailty is an increased incidence of complications accompanying otherwise common health problems, frequent need for hospitalizations and their longer duration, progressive loss of self-sufficiency and increasing mortality. As a part of the intervention and at the same time prevention of frailty syndrome it is necessary to the support the nutritional status and mobility of the patient, pay attention to fluid, mineral and vitamin management, especially vitamin D deficiency, treat chronic infection and pain and to provide psychosocial support.

 

Key words

frailty syndrome, multimorbidity, mobility, self-sufficiency, mortality, vitamin D, chronic pain

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM