Glifloziny v léčbě srdečního selhání: aktuality a perspektivy

01/2022

MUDr. Miloš Dobiáš1,2; doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.1,2,3

1 2. chirurgická klinika - klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha

2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

3 2. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Glifloziny - inhibitory zpětného vstřebávání glukózy v proximálním tubulu, tj. inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT-2), ačkoli byly iniciálně vyvinuty jako antidiabetika, prokázaly v posledních třech letech svou účinnost v léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (ejection fraction, EF) a nejnověji se ukazují být i důležitou terapeutickou možností u pacientů se zachovalou EF či mírně redukovanou EF. Jejich pozitivní účinky jsou popisovány jak u diabetiků, tak u nediabetiků. Přehledový článek se zabývá nejen výsledky recentních randomizovaných studií, ale také nastiňuje možné mechanismy pozitivního působení inhibitorů SGLT-2 u pacientů se srdečním selháním a jejich terapeutické perspektivy v budoucnu.

 

Klíčová slova

glifloziny, inhibitory SGLT-2, srdeční selhání, ejekční frakce, diabetes mellitus

 

SUMMARY

Gliflozins, sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors, although originally developed as antidiabetic drugs, have shown in last three years their effectiveness in the therapy of heart failure with reduced ejection fraction (EF) and, moreover, have been emerging to be an important therapeutic option in heart failure with preserved EF or mildly reduced EF. Their positive actions have been described in diabetic as well as non-diabetic patients. This review article discusses not only the results of major recent randomized clinical trials, but also outlines possible mechanisms of positive effects of SGLT2 inhibitors in heart failure patients and their therapeutic perspectives in future.

 

Key words

gliflozins, SGLT2 inhibitors, heart failure, ejection fraction, diabetes mellitus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM