Hypertenze bílého pláště a maskovaná hypertenze

04/2019

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Hypertenze bílého pláště je častý jev, kdy krevní tlak naměřený pacientovi v ordinaci lékaře je nad normou (> 140/90 mm Hg) a krevní tlak naměřený mimo ordinaci je v mezích normy (< 135/85 mm Hg). Vyskytuje se asi u jedné třetiny osob, typicky u žen ve vyšším věku a u nekuřáků. Opačný jev je maskovaná hypertenze, která je definována jako krevní tlak v ordinaci < 140/90 mm Hg a mimo ni > 140/90 mm Hg. Je častá u mužů, zejména ve věku 30-50 let, u kuřáků s nepříznivým rizikovým profilem a také u diabetiků. Důležitá je diagnostika obou fenoménů, a proto bychom měli zvažovat bud' 24hodinové měření krevního tlaku, nebo domácí měření krevního tlaku. U obou typů hypertenze volíme nejdříve nefarmakologická opatření, pokud je kardiovaskulární riziko nízké; při vyšším kardiovaskulárním riziku nebo orgánových komplikacích je nutno zvážit příslušnou farmakoterapii.

 

Klíčová slova

hypertenze bílého pláště, maskovaná hypertenze, domácí měření krevního tlaku, ambulantní 24hodinové měření krevního tlaku, léčba hypertenze

 

SUMMARY

White coat hypertension is a common phenomenon where blood pressure in the doctor's office is above the norm (> 140/90 mmHg) and outside the office is within the norm (< 135/85 mmHg); it occurs in about one third of people, typically in older women and non-smokers. The opposite phenomenon is masked hypertension, which is defined as a blood pressure in the office of < 140/90 mmHg and outside the office > 140/90 mmHg. It is common in men, especially in the 30-50 age group, in smokers with an unfavorable risk profile, and also in diabetics. Diagnosis of both phenomena is important, so we should consider either a 24-hour blood pressure monitoring or a home blood pressure measurement. In both types of hypertension, non-pharmacological measures should be chosen first if the cardiovascular risk is low; appropriate pharmacological treatment should be considered in case of higher cardiovascular risk or organ complications.

 

Key words

white coat hypertension, masked hypertension, home blood pressure measurement, 24-hour ambulatory blood pressure monitoring, treatment of hypertension

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM