Hypolipemická léčba v klinické praxi

02/2016

Jan Piťha

Interní klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha

 

SOUHRN

Hlavním cílem hypolipemické léčby je snížit nemocnost a úmrtnost na kardiovaskulární příhody aterosklerotického původu, popř. snížit riziko akutní pankreatitidy. Díky laboratorním metodám máme i možnost průběžně monitorovat, jak je tato léčba úspěšná. Současně máme i velice spolehlivá data o příznivém a bezpečném dopadu výrazného snižování cirkulujícího LDL-cholesterolu a to především u vysoce rizikových osob. Ideální hodnoty LDL-cholesterolu by u těchto osob měly být < 1,3 mmol/l. Díky velice účinným lékům, které máme v současné době k dispozici, je tento cíl lépe dosažitelný. Dalším cílem léčby jsou zvýšené hodnoty triglyceridů a nízká koncentrace HDL-cholesterolu. Tyto parametry lze nejúčinněji ovlivnit vhodnou životosprávou. V uvedeném přehledu se chceme zaměřit na léčebné postupy ovlivňující především koncentraci LDL-cholesterolu, popř. ovlivňující koncentraci triglyceridů a HDL-chole- sterolu. Zásadním lékem jsou stále statiny, popř. jejich kombinace s ezetimibem. U vysoce rizikových osob s nedostatečnou odpovědí na tuto léčbu je možné zvážit aferetické metody, popř. zcela nová léčiva - inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dyslipidemie, farmakoterapie, hypolipidemika

 

SUMMARY

The main goal of lipid-lowering therapy is to reduce mortality and morbidity due to cardiovascular events of atherosclerotic origin or to reduce the risk of acute pancreatitis. Thanks to well established and modern laboratory methods, we also have the possibility to monitor the effectiveness of this treatment. In addition, reliable data are available which confirm the impact of favorable and safe effect of aggressive reduction of LDL cholesterol, especially in high-risk individuals. In this population, the ideal LDL cholesterol levels should be lower than 1.3 mmol/l. Recently very efficient drugs are available, making this goal achievable. Another goal of therapy are higher triglycerides and lower HDL cholesterol. These parameters could be most effectively managed by lifestyle measures and in this case, pharmacotherapy is less successful. In this review we will focus on treatments affecting primarily LDL cholesterol, and potentially affecting favorably also levels of triglycerides and HDL cholesterol. The mainstays of therapy are statins and their combination with ezetimibe. In non-respondents at high risk, LDL apheresis or inhibitors of proprotein convertase subtilisin/kexin 9 could be of value.

 

KEY WORDS

dyslipidemia, pharmacotherapy, hypolipidémies

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM