Ideální pacient pro léčbu inhibitory IL-17

03/2022

MUDr. Kristýna Bubová, Ph.D.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Systémová revmatická onemocnění jsou heterogenní skupinou autoimunitních chorob postihujících pojivové tkáně a četné orgánové struktury vedoucí ke snížení až úplné ztrátě jejich funkce. Snaha o pochopení patogeneze těchto chorob poukázala na velký vliv signální dráhy řízené interleukiny (IL) 23 a 17 na četné imunitní funkce, kostní metabolismus nebo angiogenezi. Z tohoto důvodu se inhibitory IL-17 jeví jako slibný nástroj cílené terapie řady revmatických chorob. V současné době jsou inhibitory IL-17 indikovány k léčbě ložiskové psoriázy a psoriatické artritidy, kde dostávají v určitých případech přednost před inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), a dále k léčbě axiální spondyloartritidy, kde se dostaly na úroveň linie inhibitorů TNF. Ideálním pro léčbu inhibitorem IL-17 tedy prozatím zůstává pacient se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou a/nebo s přítomnou psoriatickou artritidou či axiální spondyloartritidou, u kterého selhala konvenční terapie.

 

Klíčová slova

inhibitory IL-17, psoriáza, psoriatická artritida, spondyloartritidy, systémové zánětlivé choroby

 

SUMMARY

Systemic rheumatic diseases are a heterogeneous group of autoimmune diseases affecting connective tissues and multiple organs leading to a reduction or even total loss of their function. Successive understanding of the pathogenesis of these diseases have highlighted the crucial role of the IL-23 /IL-17 signaling pathway on numerous immune functions, bone metabolism, or angiogenesis. For this reason, IL-17 inhibitors appear to be a promising tool for targeted therapy in a variety of rheumatic diseases. Currently, IL-17 inhibitors are indicated for the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis (PsA), where they are preferred over tumor necrosis factor (TNF) inhibitors in certain cases, and for the treatment of axial spondyloarthritis, where they have reached the same level as TNF inhibitor. Thus, for the time being, a patient with moderate to severe focal psoriasis and/or with psoriatic arthritis or axial spondyloarthritis who has failed conventional therapy remains ideal for treatment with an IL-17 inhibitor.

 

Key words

IL-17 inhibitors, psoriasis, psoriatic arthritis, spondyloarthritis, systemic inflammatory diseases

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM