Inhibitor PCSK-9 evolokumab - výsledky studie FOURIER

05/2017

MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Ateroskleróza, resp. kardiovaskulární onemocnění představují nejčastější příčinu morbidity a mortality. Jedním z klíčových rizikových faktorů je LDL (low density lipoprotein) cholesterol. V současné době nejsme dostupnou hypolipidemickou terapií schopni maximálně snížit koncentraci LDL cholesterolu, a tím minimalizovat kardiovaskulární riziko všech pacientů. S nástupem nové terapie v podobě inhibice PCSK-9 (proprotein konvertáza subtilisin/kexin typ 9) dochází k dalšímu snížení hodnot LDL cholesterolu, a tím i kardiovaskulárního rizika. Jedním ze zástupců inhibitorů PCSK-9 je evolokumab. V předkládané studii FOURIER došlo ve větvi léčené evolokumabem ke snížení hodnot LDL cholesterolu o 59 % na 0,78 mmol/l a výskyt primárního cílového ukazatele (kardiovaskulárního úmrtí, infarktu myokardu, cévních mozkových příhod, hospitalizací pro nestabilní anginu pectoris nebo koronární revaskularizace) byl 12,6 % ve větvi léčené evolokumabem a 14,6 % v placebové větvi (p < 0,0001). Během studie nebylo ani při velmi nízkých hodnotách LDL cholesterolu zaznamenáno zvýšení jakýchkoliv bezpečnostních rizik v aktivně léčené větvi. Těmito výsledky je studie průlomová a otevírá novou budoucnost v oblasti kardiovaskulární prevence.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kardiovaskulární onemocnění, LDL cholesterol, inhibitory PCSK-9, evolokumab, studie FOURIER

 

SUMMARY

Atherosclerosis, respectively cardiovascular disease represents the most common cause of morbidity and mortality. One of the most critical risk factors is LDL cholesterol. Currently, we are not able to maximally reduce LDL cholesterol using the available hypolipidemic therapy and thereby minimize the cardiovascular risk of all patients. With the onset of new therapy in the form of PCSK-9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) inhibition, there is further reduction of LDL cholesterol and cardiovascular risk. One of the representatives is evolocumab. In the presented FOURIER study, a reduction in LDL cholesterol in the evolocumab treated group was 59 % to 0,78 mmol/l. The primary outcome, incidence of cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, hospitalization for unstable angina, or coronary revascularization, occurred in 12,6% of the evolocumab group versus 14,6% of the placebo group (p < 0,0001). This finding was consistent among all tested subgroups. During the study, there was no increase of safety risk in the actively treated group even at very low levels of LDL cholesterol. The study is a breakthrough due to these results and opens up a new future in the area of cardiovascular prevention.

 

KEY WORDS

cardiovascular disease, LDL cholesterol, PCSK-9 inhibitors, evolocumab, FOURIER trial

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM