Inhibitory Janusových kináz v léčbě revmatoidní artritidy

03/2019

MUDr. Mária Filková, Ph.D.

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Janusovy kinázy (JAK) tvoří skupina enzymů (JAK 1, 2, 3 a Tyk2), které modulují signální kaskády s významnou úlohou v patogenezi revmatoidní artritidy. Inhibitory JAK jsou synteticky vyrobené malé molekuly pro perorální užívání, které patří do skupiny cílených syntetických chorobu modifikujících antirevmatických léků (targeted synthetic disease modifying antirheumatic drugs, tsDMARD). Klinická hodnocení s tofacitinibem a baricitinibem u doposud neléčených pacientů s revmatoidní artritidou nebo u pacientů s nedostatečnou odpovědí na konvenční či biologické chorobu modifikující antirevmatické léky (DMARD) prokázala rychlý nástup účinku, pokles a dlouhodobé udržení nízké klinické aktivity, zpomalení rentgenové progrese a příznivý bezpečnostní profil. To vedlo k jejich schválení pro léčbu pacientů s revmatoidní artritidou a zařazení do léčebného algoritmu. V současnosti probíhají další klinická hodnocení fáze II a III se selektivními a neselektivními inhibitory JAK.

 

Klíčová slova

inhibitory JAK, revmatoidní artritida, účinnost, bezpečnost

 

SUMMARY

Janus kinases (JAK) are a group of enzymes (JAK 1, 2, 3 and Tyk2) that modulate signaling pathways involved in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. JAK inhibitors are synthetic small molecules for oral use that belong to the group of targeted synthetic disease modifying antirheumatic drugs (tsDMARD). Clinical trials with tofacitinib and baricitinib in treatment naive patients or irresponsive to conventional or biological DMARD patients with rheumatoid arthritis proved their fast therapeutic effect, improvement and sustained low disease activity, delayed radiographic progression and favorable safety profile. This lead to the approval for use in patients with rheumatoid arthritis and introduction to the treatment algorithm. There are ongoing phase II and III clinical trials with selective and non-selective JAK inhibitors.

 

Key words

JAK inhibitors, rheumatoid arthritis, efficacy, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM