Inhibitory PCSK9 – zkušenosti po dvou letech praxe v ČR

02/2017

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Léčba s využitím nové třídy hypolipidemik - monoklonálních protilátek, které blokují účinek proproteinových konvertáz subtilisin/kexinového typu (PCSK9) - je schopna u pacientů léčených statiny snížit koncentraci LDL cholesterolu (lipoprotein s nízkou hustotou, low density lipoprotein) o dalších asi 50-60 %. Léčba je podle aktuálních zkušeností indikována u pacientů s velmi vysokým aterosklerotickým kardiovaskulárním rizikem (patrným klinicky nebo zobrazovacími metodami), s progresivním aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním nebo s diabetes mellitus (s poškozením cílových orgánů nebo s významnými kardiovaskulárními rizikovými faktory); dále pak u pacientů se závažnou familiární hypercholesterolémií bez aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, ale s významně zvýšenou hodnotou LDL cholesterolu přes adekvátní a maximální léčbu statinem a ezetimibem. Dalšími kandidáty pro léčbu inhibicí PCSK9 jsou pacienti netolerující statiny. Doporučení zohledňují jednak klinické hledisko, tj. identifikují populace pacientů, kteří budou mít z nové léčby největší prospěch, ale berou v úvahu také finanční omezení daná limity plátců zdravotní péče. V současné době probíhají rozsáhlé prospektivní randomizované studie, které posuzují vliv léčby monoklonálních protilátek proti PCSK9 na kardiovaskulární riziko, a již brzy tak budeme mít možnost zjistit, zda inhibitory PCSK9 mají skutečně tak významný potenciál v léčbě a prevenci aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

cholesterol, farmakoterapie, metabolismus LDL cholesterolu, proproteiová konvertáza subtilisin/kexinového typu 9

 

SUMMARY

Treatment with monoclonal antibodies to proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) can further lower LDL cholesterol (low density lipoprotein) by cca 50-60 % in statin-treated patients. Therapy may be considered in very high risk patients with atherosclerotic cardiovascular disease (clinical or unequivocal on imaging), with progressive atherosclerotic cardiovascular disease, or diabetes mellitus (with target organ damage or a major cardiovascular risk factor); or in patients with severe familiar hypercholesterolemia without atherosclerotic cardiovascular disease with substantially elevated LDL cholesterol levels despite maximal statin/ezetimibe therapy. Patients in these groups with verified statin intolerance may be also considered for PCSK9 inhibition. These recommendations identify a patient population who are likely to derive most potential benefit from this novel therapy, while also taking account of the financial restraints within healthcare budgets. Current evidence for PCSK9 monoclonal antibody therapy and need to be re-evaluated with the availability of data from large, randomized cardiovascular outcomes studies evaluating the impact of these novel agents on atherosclerotic cardiovascular disease and related thromboembolic events.

 

KEY WORDS

cholesterol, drug therapy, LDL cholesterol metabolism, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM