Jak optimalizovat farmakoterapii křehkého seniora

04/2022

MUDr. Zdeněk Lys1,2, prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC1,2

1 Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

2 Lékařská fakulta Ostravské univerzity

 

SOUHRN

Stárnutí populace a pokroky v oblasti farmakoterapie mnoha nemocí s sebou nesou i riziko užívání více léků, tedy riziko polyfarmakoterapie, která zvyšuje rizika nežádoucích účinků léků a snižuje adherenci k léčbě se všemi důsledky. Důležitým aspektem práce lékaře je optimalizace farmakoterapie každého pacienta. Kromě obecných zásad, jako je správná indikace, využití fixních kombinací a analýza interakcí léčivých látek, můžeme využít i další nástroje pro posouzení vhodnosti terapie u geriatrických pacientů, jako jsou kritéria STOPP/START. Významná je také komunikace a zohlednění pacientových preferencí.

 

Klíčová slova

farmakoterapie, polyfarmakoterapie, stařecká křehkost, geriatrie, adherence

 

SUMMARY

The ageing population and advances in pharmacotherapy for many diseases carry with them the risk of taking more drugs, polypharmacotherapy, which increases the risks of adverse drug reactions and reduces adherence to treatment with all its consequences. An important aspect of the physician's work is to optimize each patient's pharmacotherapy. In addition to general principles such as correct indication, use of fixed combinations and analysis of drug interactions, we can use other tools to assess the appropriateness of therapy for geriatric patients such as STOPP/START criteria. Communication and consideration of patient preferences are also important.

 

Key words

pharmacotherapy, polypharmacotherapy, frailty, geriatrics, adherence

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM