Jak sledovat pacienty po onkologické léčbě

01/2020

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Dlouhodobé a pozdní následky onkologické léčby jsou obrazem zpravidla ireverzibilního poškození organismu. Mohou vést k závažnému snížení kvality života a někdy k předčasnému úmrtí pacientů vyléčených z onkologického onemocnění. Nejzávažnějšími celkovými dlouhodobými následky je akcelerovaná ateroskleróza a zvýšené riziko dalších malignit. Hlavními prvky péče o pacienty s vyléčenými nádory jsou prevence a/nebo včasná detekce recidivy a druhých nádorů, rehabilitace následků nádorového onemocnění a onkologické léčby (zdravotních a psychických) a obecná podpora zdraví (prevence komorbidit, podpora zdravé životosprávy). Cílem rehabilitace v onkologii je psychosociální podpora, zlepšení tělesných funkcí, pracovní poradenství a pomoc při sociálním začlenění.

 

Klíčová slova

dispenzarizace, dlouhodobé komplikace, pozdní komplikace, screening

 

SUMMARY

Long-term and late effects of cancer treatment result from usually irreversible damage to organs and systems. They can lead to a significant decreased quality of life and, occasionally, premature death of cancer survivors. The most serious systemic long-term sequelae are accelerated atherosclerosis and increased risk of second malignancies. Care for cancer survivors should include prevention and/or early detection of relapses and second cancers, rehabilitation and treatment of reversible treatment complications, and general health promotion (including screening for common comorbidities and healthy lifestyle endorsement). The aims of rehabilitation in oncology are psychosocial support, improvement of body functions, job counseling, and support of social inclusion.

 

Key words

follow-up, long-term sequelae, late sequelae, screening

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM