Jak zlepšit diagnostiku nádorů trávicího traktu

05/2018

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, CSc.1, Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.2

1) Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

2) Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Nádory trávicího traktu jsou nejčastější příčinou nádorového úmrtí v Evropě a z nich největší zastoupení mají kolorektální karcinom a karcinom pankreatu. U sporadického karcinomu pankreatu se rýsují možnosti vyhledávání časných stadií v určité skupině nově zjištěných diabetiků. Význam včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu dokazuje skutečnost, že i přes zavedený screening je stále 90 % nádorů odhaleno u symptomatických pacientů.

Prostor pro zlepšení včasné diagnostiky existuje; Česká republika je v pětiletém přežití pacientů s kolorektálním karcinomem spíše na chvostu Evropy. Přitom máme tradičně dobrý přístup ke kolonoskopii. Nicméně kapacitní problémy v souvislosti s rostoucím screeningem i snaha nevyšetřovat pacienty zbytečně nás nutí odesílání pacientů ke kolonoskopii optimalizovat.

V článku jsou identifikovány různé důvody pro zpoždění diagnózy nádoru - na straně pacienta, na straně praktického lékaře i ve specializované péči. Tradiční koncept varovných příznaků často selhává. V zahraničí jsou k dispozici speciální strategie včasné diagnostiky nádorů v primárné péči za užití nástrojů pro kalkulaci rizik vyplývajících z alarmujících příznaků a jejich kombinací. Existují důkazy pro efektivitu uvedení laboratorní diagnostiky dostupné praktickým lékařům do algoritmů včasné diagnostiky gastrointestinálních nádorů v primární péči. Negativní výsledek imunochemického testu na okultní krvácení z 96 % vylučuje, že v pozadí obtíží pacienta se vztahem k dolní části trávicího traktu je organické onemocnění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nádory trávicího traktu, kolorektální karcinom, karcinom pankreatu, včasná diagnostika, všeobecný praktický lékař, kolonoskopie, imunochemický test na okultní krvácení, kalprotektin

 

SUMMARY

Gastrointestinal cancer is the most common cause of cancer death in Europe, with the largest number of tumors of the colon and rectum (CRC) and pancreatic cancer. In sporadic pancreatic cancer, there are possibilities in searching for early stages in a defined group of newly diagnosed diabetics. The importance of timely diagnosis of colorectal cancer is evidenced by the fact that, despite the screening introduced, 90 % of the tumors are detected in a diagnostic program in symptomatic patients.

Space for improving early diagnostics exists; The Czech Republic is in the 5-year survival of CRC rather on the tail of Europe. Traditionally, we have a good approach to colonoscopy. However, the capacity problems in connection with increasing screening and the effort not to investigate patients unnecessarily, force us to optimize patient dispatch to colonoscopy.

The article identifies various reasons for delaying the diagnosis; on the part of the patient, on the part of the general practitioner and in the specialized care. Traditional alarm symptoms of ten fail. The data presented shows that the individual alarming signs are not a reliable indicator. Special early diagnostics strategies for primary care are available for using risk-calculation tools resulting from alarming symptoms and combinations of these. There is evidence to suggest laboratory diagnostics, available to GPs, in early diagnosis algorithms for gastrointestinal tumors. The negative result of an immunochemical faecal occult blood test eliminates 96 % of the underlying patient bowel suffering from organic disease.

 

KEY WORDS

gastrointestinal cancer, colorectal cancer, pancreatic cancer, early diagnostics, general practitioner, colonoscopy, immunochemical faecal occult blood test, faecal calprotectin

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM