Jaké výhody nám přináší rychle působící inzulin aspart při využití v hybridních uzavřených okruzích

01/2022

MUDr. Petr Žák, Ph.D.

2. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Léčba rychle působícím inzulínem aspart (faster insulin aspart, Fiasp®) je spojena s časnější expozicí a nástupem vlastního účinku inzulinu, současně s rychlejším odezněním ve srovnání se standardním inzulinem aspart (SIA). Pokud je inzulin Fiasp® podáván pomocí kontinuální subkutánní infuze inzulinu (CSII), tak má ve srovnání s SIA poločas maximální aktivity redukován o 11,8 minuty, čas do vrcholu účinku je snížen o 25,7 minuty a celková doba účinku je redukována o 35,4 minuty. Recentně publikovaná práce hodnotící v období osmi týdnů léčbu přípravkem Fiasp® vs. SIA v hybridní uzavřené smyčce (hybrid closed loop, HCL) u 25 dospělých pacientů s diabetem 1. typu neprokázala mezi skupinami rozdílný čas v cílovém rozmezí glykemie (time in the target, TIR) (3,9-10,0 mmol/l) (75 ± 8 % vs. 75 ± 8 %); p < 0,001 pro non-inferioritu, s adjustovaným rozdílem středních hodnot -0,6 % (95% CI -1,8 až 0,7). Čas strávený v hypoglykemii, definovaný jako glykemie < 3,9 mmol/l, byl ale kratší při léčbě přípravkem Fiasp® vs. SIA s mediánem 2,4 % (interkvartilové rozpětí [interquartile range, IQR] 1,2-3,2) vs. 2,9 % (IQR 1,7-4,0; p = 0,01).

 

Klíčová slova

rychle působící inzulin aspart, hybridní uzavřená smyčka, čas strávený v cílovém rozmezí

 

SUMMARY

Faster acting insulin aspart (Fiasp®) offers higher early exposure, a more rapid onset of insulin action and earlier offset of exposure when compared to standard insulin aspart (SIA). When Fiasp® is administered by continuous subcutaneous insulin infusion (CSII), the rapid onset of action is even more pronounced and the time to half-maximal activity is reduced by 11.8 minutes, the time to peak activity is reduced by 25.7 minutes and the duration of insulin activity is reduced by 35.4 minutes when compared to SIA. Recently published work evaluating Fiasp® treatment versus SIA in a hybrid closed loop (HCL) system in 25 adult patients with type 1 diabetes over eight weeks did not show a different time in the target glycemic range TIR defined as follows (3.9-10.0 mmol/l) between groups (75 ± 8 % vs. 75 ± 8 %); p < 0,001 for non-inferiority, with a mean adjusted difference of -0.6 percentage points (95% CI -1.8 to 0.7) However, the time spent in hypoglycemia, defined as glycemia less than 3.9 mmol / l, was shorter with Fiasp® vs. SIA median 2.4 (interquartile range [IQR] 1.2-3.2) vs. 2.9 (IQR 1.7-4.0; p = 0.01).

 

Key words

faster acting insulin aspart, hybrid closed loop, time in the target glycemic range

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM