Kanagliflozin - místo v léčbě diabetes mellitus 2. typu

01/2018

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Interní klinika, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 

SOUHRN

Kanagliflozin, C-glukosidový derivát thiofenu, patří k inhibitorům transportéru SGLT2, který zajišťuje reabsorpci většiny glukózy v ledvinách. Inhibice snižuje reabsorpci glukózy a renální práh pro glukózu, a tak u diabetiků 2. typu se mechanismem nezávislým na inzulínu sníží zvýšená koncentrace glukózy v krvi. Kanagliflozin inhibuje i SGLT1 transportéry, ale selektivita pro SGLT2 je přibližně stopadesátkrát větší. Zvýšené vylučování glukózy močí, osmotická diuréza, vede také ke snížení hmotnosti a krevního tlaku. Účinkuje na SGLT2 v proximálním tubulu ledvin, dále se prokázalo zpomalení střevní absorpce glukózy při inhibici SGLT1. Z hlediska účinnosti snižuje dobře hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA,c) v dvojkombinaci i trojkombinaci perorálních antidiabetik a také v kombinaci s inzulinem, bez zvýšení rizika hypoglykemií. V souvislosti s léčbou inhibitory SGLT2 i kanagliflozinem bylo popsáno několik případů euglykemické diabetické ketoacidózy, doporučuje se při potížích sledovat ketolátky. Na kongresu Americké diabetologické asociace v roce 2017 byly publikovány výsledky kardiovaskulární studie CANVAS, kdy kanagliflozin signifikantně snížil riziko primárního složeného výstupu (nefatální infarkty myokardu, cévní mozkové příhody a úmrtí na kardiovaskulární onemocnění) a složeného renálního výstupu (40% redukce glomerulární filtrace, náhrady ledvin nebo úmrtí z renální příčiny), avšak vyskytly se častěji některé nežádoucí účinky: výskyt nízkých amputací, fraktur, genitálních infekcí u mužů, vaginitidy a symptomů spojených s osmotickou diurézou, které budou sledovány v dalších studiích. Další inhibitor SGLT2 tak prokázal pozitivní vliv na snížení kardiovaskulárního rizika, což je jeden z hlavních požadavků na antidiabetickou terapii.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kanagliflozin, inhibitor transportéru SGLT2, euglykemická diabetická ketoacidóza, studie CANVAS

 

SUMMARY

Canagliflozin, C-glucosidic derivate of thiophene ranks among the inhibitors of the transporter SGLT2 which ensures reabsorption of most of the glucose in the kidneys. Inhibition reduces the reabsorption of glucose and renal threshold for glucose, and thus for type 2 diabetic patients, it lowers the increased concentration of glucose in the blood by an independent mechanism. Canagliflozin inhibits also SGLT1 transporters, but the selectivity for SGLT2 is approximately 150 times greater. Increased urinary glucose excretion, osmotic diuresis lead to reduction of weight and blood pressure. It acts on SGLT2 in the proximal tubule of the kidneys and has further provided proof of slowing down of the intestinal absorption of glucose during SGLT1. From the aspect of effectiveness it reduces satisfactorily the HbA,c level in double or triple combinations of oral antidiabetics and also with insulin, without the risk of hypoglycemia. In connection with inhibitor SGLT2 therapy and also with canagliflozin a number of cases of euglycemic diabetic ketosis were described in which it was recommended to observe ketone bodies in difficult cases. In the year 2017 the results of a Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study (CANVAS) were published at the congress of the American Diabetological Association where canagliflozin significantly reduced the risk of the primary composite outcome (non-fatal infarction of the myocardium, cerebrovascular incidents and death from cardiovascular disease) and the composite renal outcome (40% reduction of glomerular filtration, kidney replacement or death due to renal causation); however, there were quite frequently undesirable effects: incidence of lower extremities amputations, fractures, genital infections of males, vaginitis and symptoms related to diuresis which are to be monitored in further studies. A further SGLT2 inhibitor has thus proved the positive effect on reduction of the cardiovascular risk, which is one of the main requirements of antidiabetic therapies.

 

KEY WORDS

canagliflozin, inhibitor of sodium-glucose co-transporter 2, euglycemic diabetic ketoacidosis, CANVAS Study

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM