Kdy a jak léčit sekundární imunodeficience v hematoonkologii

03/2022

MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D.

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

 

SOUHRN

Sekundární imunodeficience je během života získaná porucha imunitních procesů. V hematoonkologii vídáme sekundární imunodeficienci nejčastěji u pacientů s mnohočetným myelomem, u akutních leukemií, u chronické lymfatické leukemie a také samozřejmě u lymfomů. Sekundární imunodeficience vzniká jak vlivem základního onemocnění, tak vlivem podávané léčby. Dominantním typem léčby způsobující sekundární imunodeficienci je především B buněčná ablativní terapie. Klinický obraz sekundární imunodeficience zahrnuje zvýšenou frekvenci infekcí, vznik neobvyklých komplikací u běžných infekcí a výskyt infekcí způsobených oportunními patogeny. Substituce imunoglobulinů snižuje jak morbiditu, tak mortalitu.

 

Klíčová slova

sekundární imunodeficience, B buněčná ablativní terapie, SCIG, IVIG, mnohočetný myelom, chronická lymfatická leukemie

 

SUMMARY

Secondary immunodeficiency is immune failure acquired during life. In hematology is secondary immunodeficiency observed in patients with multiple myeloma, acute leukemia, chronic lymphatic leukemia and of course lymphomas. Secondary immunodeficiency arises due to both the underlying disease and the treatment being given. The most common type of secondary immunodeficiency causing treatment is primarily B-cell ablative therapy. Clinically the secondary immunodeficiency includes an increased frequency of infections generally, the development of unusual complications in common infections and the occurrence of infections caused by opportunistic pathogens. Immunoglobulin substitution reduces both morbidity and mortality.

 

Key words

secondary immunodeficiency, B cell ablative therapy, SCIG, IVIG, multiple myeloma, chronic lymphatic leukemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM