Klinicko-farmakologické aspekty biologické a cílené léčby

06/2019

PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.1,*; PharmDr. Václav Vaněček, Ph.D.2,*; doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.3

1 Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

2 Medicínské oddělení GiaxoSmithKiine, s.r.o, Praha

3 Klinika pneumologie, LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Cílená léčba je charakterizována vysokou afinitou a specifitou k cílovým strukturám; přináší však i specifika v oblasti farmakokinetiky a farmakodynamiky, která mohou mít důsledky pro klinickou praxi. V tomto článku budou nastíněny základní rozdíly mezi malými a velkými molekulami a detailněji pak diskutována problematika monoklonálních protilátek. Přestože monoklonální protilátky zaujímají stále větší prostor v moderní farmakoterapii, jejich farmakologickým vlastnostem je věnována dosud poměrně malá pozornost. Pohyb těchto velkých proteinů v organismu vykazuje významné odlišnosti od malých molekul chemických léčiv. Diskutovány jsou faktory, které mohou potenciálně ovlivnit účinek protilátek, jako je například tělesná hmotnost (obezita), tvorba protilátek proti léčivu, interakce, některé patologické stavy, a to s uvedením dokumentovaných příkladů a se zaměřením zejména na protilátky cílené k IgE, interleukinu 5 (IL-5) či jeho receptoru.

 

Klíčová slova

farmakokinetika, farmakodynamika, malé a velké molekuly, monoklonální protilátky, IgE, IL-5

 

SUMMARY

Targeted treatment is characterized by high affinity and specificity against target structures, however, there are important specifics in pharmacokinetics and pharmacodynamics, which may impact clinical practice. Here we discuss difference between small and large molecules and in detail we focus on characteristics of monoclonal antibodies. Kinetics of those large proteins in organism is different from small molecular drugs. We also discuss some of the factors which may influence the therapeutic effect of antibodies, e.g. body weight (obesity), anti-drug antibody formation, drug interactions or some pathological states and examples focused mainly on anti-IgE, anti-IL5 or anti-IL5R antibodies.

 

Key words

pharmacokinetics, pharmacodynamics, small and large molecules, monoclonal antibodies, IgE, IL-5

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM