Kombinační léčba hypertenze a hypokalemie

04/2021

MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Prevalence arteriální hypertenze se v České republice v populaci 25- 64letých pohybuje kolem 40 % a s přibývajícím věkem její prevalence dále narůstá. S věkem vzrůstá i počet léků užívaných na kontrolu hypertenze a dalších komorbidit pacienta. S vyšším počtem léků se zvyšuje i riziko vzniku minerálové dysbalance, především hypokalemie. Hypokalemie je spojena s vyšší celkovou mortalitou a rizikem rozvoje kardiovaskulárního onemocnění u pacientů s již známým onemocněním srdce. Proto je důležité znát možné nežádoucí účinky kombinační terapie hypertenze a terapii vybírat i s přihlédnutím k možnému riziku vzniku hypokalemie.

 

Klíčová slova

kombinační terapie, hypokalemie, diuretika

 

SUMMARY

The prevalence of arterial hypertension in Czech Republic is around 40 % in the population aged 25-64 and its prevalence continues to increase with age. With age, the number of drugs used to control hypertension and other comorbidities of the patient increases, and with a higher number of drugs, the risk of mineral imbalance, especially hypokalemia, increases. Hypokalemia is associated with a higher risk of overall mortality and the development of cardiovascular disease in patients with known heart disease. Therefore, it is important to know the possible side effects of the antihypertensive combination therapy and it is important to choose the appropriate therapy according to the possible risk of developing hypokalemia.

 

Key words

combination therapy, hypokalemia, diuretics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM