Komplexní účinek erdosteinu a jeho použití v pneumologii

02/2022

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Erdostein je léčivo schválené pro léčbu akutních a chronických plicních onemocnění. Původně bylo vyvinuté jako mukolytikum. Patří do rodiny léčiv na bázi thiolu, o kterých je známo, že mají potenciálně důležité antioxidační, protizánětlivé a antibakteriální účinky. Erdostein je derivát homocysteinu. Jedná se o proléčivo, které je metabolizováno na metabolit M1 (MET 1). Experimentální studie prokázaly, že erdostein zabraňuje nebo snižuje poškození plicní tkáně vyvolané oxidačním stresem. Studie RESTORE zkoumala jeho účinky u častých exacerbátorů chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Prokázala, že erdostein významně snižuje riziko akutních exacerbací CHOPN, zkracuje jejich průběh a snižuje riziko hospitalizací. Preventivní účinek erdosteinu na exacerbace nebyl ovlivněn léčbou inhalačními kortikosteroidy ani počtem eozinofilů v krvi. Erdostein je indikován k léčbě CHOPN hlavně u bronchitického fenotypu a překryvu s fenotypem bronchiektazií, hlavně u akutních infekčních exacerbací i s preventivním záměrem, dále pak u rinitid, sinusitid, laryngofaryngitid. Užívá se i k prevenci opakovaných infekčních epizod a komplikací po chirurgické zákroku. Nově se ukazuje se, že erdostein může mít přínos i v léčbě postcovidových pacientů.

 

Klíčová slova

CHOPN, erdostein, antioxidační působení, postcovidový syndrom

 

SUMMARY

Erdostein is a drug approved for the treatment of acute and chronic lung diseases. It was originally developed as a mucolytic. It belongs to a family of thiol-based drugs that are known to have potentially important antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial effects. Erdostein is a derivative of homocysteine. It is a prodrug that is metabolized to metabolite M1 (MET 1). Experimental studies have shown that erdostein prevents or reduces oxidative stress-induced lung tissue damage. The RESTORE study examined its effects in common exacerbators of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Erdostein has been shown to significantly reduce the risk of acute exacerbations of COPD, shorten their course and reduce the risk of hospitalizations. The preventive effect of erdostein on exacerbations was not affected by treatment with inhaled corticosteroids or blood eosinophil counts. Erdostein is indicated for the treatment of COPD mainly in the bronchitic phenotype and overlap with the bronchiectasis phenotype, mainly in acute infectious exacerbations and with a preventive intent, as well as in rhinitis, sinusitis, laryngopharyngitis. It is also used to prevent recurrent infectious episodes and complications after surgery. It has recently been shown that erdostein may also be beneficial in the treatment of patients with post-COVID syndrome.

 

Key words

COPD, erdostein, antioxidant effects, post-COVID syndrome

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM