Kouření jinak? Strategie harm reduction: role e-cigaret a zahřívaného tabáku

02/2019

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Centrum pro závislé na tabáku, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kouř čehokoli vždy obsahuje řádově tisíce látek. A jsou to především zplodiny spalování, které zkracují život nejméně polovině kuřáků v průměru o 15 let. Kuřáci tabáku ale kouří kvůli nikotinu. I když není zcela neškodný, zejména v souvislosti s kardiovaskulárním rizikem, představuje zlomek rizika vdechování kouře. Většina dospělých kuřáků by raději nekouřila, bohužel se jim většinou nedaří přestat, v průběhu života mívají desítky neúspěšných pokusů. Ideální je naprostá abstinence od kouření i nikotinu, ale existuje poměrně velká skupina těch, kdo nechtějí nebo nemohou přestat užívat nikotin. Pokud by jej mohli přijímat bez zplodin spalování, jistě by své riziko podstatně snížili. Nejlepší volbou je pak čistý nikotin - náhradní léčba nikotinem ale nebývá pro většinu dostatečně atraktivní. V žebříčku rizika by následovaly elektronické cigarety na bázi čistého zahřívaného nikotinu, dalším, rizikovějším stupněm by pak byl zahřívaný/nahřívaný tabák na bázi tlení speciálně upraveného tabáku. Právě míru rizika bychom měli umět pacientům vysvětlit.

 

Klíčová slova

kouření, tabák, nikotin, e-cigarety, zahřívané tabákové výrobky

 

SUMMARY

Smoke of anything always contains thousands of substances. And it is mainly the combustion products that shorten the life of at least half of the smokers by an average of 15 years. Nicotine is the reason for smoking. Although not completely harmless, especially in the context of cardiovascular risk, it is a fraction of the risk compared to smoke inhalation. Most adult smokers would prefer not to smoke, unfortunately they are usually unable to stop, with at mean dozens of unsuccessful attempts during their life. Total abstinence from both smoking and nicotine use is ideal, but there is a fairly large group of those who do not want or can not stop taking nicotine. If they could receive it without products of burning, they would certainly reduce their risk substantially. In such case the best choice is pure nicotine - nicotine replacement therapy, but it is not attractive enough for most. The risk charts would be followed by electronic cigarettes based on pure heated nicotine, another more risky grade then heated tobacco based on specially modified tobacco. We should be able to explain to patients the level of risk of different tobacco products.

 

Key words

smoking, tobacco, nicotine, e-cigarettes, heated tobacco products

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM