Léčba chronické bolesti – analýza rizik léčby bolesti nesteroidními antirevmatiky a tramadolem ve fixní kombinaci s paracetamolem

05/2023

PharmDr. MVDr. Vilma Vránová, Ph.D.

Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta MU Brno

 

SOUHRN

Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou široce využívána v léčbě bolesti jak akutní, tak chronické. Dlouhodobé systémové podávání NSA může být provázeno řadou závažných nežádoucích účinků, které významně limitují možnosti dlouhodobé terapie. Tato postižení nelze omezit na alteraci trávicího traktu, NSA poškozují kardiovaskulární systém (hypertenze, progrese ischemické choroby srdeční) a ledviny (otoky, renální insuficience aj.). Potenciální toxicita NSA se jeví jako klinicky závažná především u starší populace, jež představuje většinu uživatelů NSA. Opioidy, včetně tramadolu, patří mezi nejbezpečnější analgetika. Nejsou toxické pro parenchymatózní orgány, hematopoézu a nezasahují do funkce koagulačního systému; jsou to analgetika vhodná pro polymorbidní pacienty. K nežádoucím účinkům opioidů patří obstipace, dechová deprese, narušení spánkové architektury a vznik fyzické závislosti. Opatrnosti je třeba u vyššího dávkování a rychlého navyšování dávek pacientem, velké opatrnosti je třeba u geriatrických pacientů, kde je třeba individualizovat terapii. Riziko je možné snížit užitím co nejnižších dávek tramadolu potencovaných paracetamolem. Vždy je třeba zvažovat individuální prospěch a rizika léčby u konkrétního pacienta a usilovat o aktivní management rizik léčby.

 

Klíčová slova

tramadol, opioidy, nesteroidní antirevmatika, bolest

 

SUMMARY

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are widely used in the treatment of both acute and chronic pain. Long-term systemic administration of NSAIDs may be accompanied by a number of serious adverse effects that significantly limit the options for long-term therapy. These complications cannot be limited to alterations of the gastrointestinal tract; NSAIDs damage the cardiovascular system (hypertension, progression of ischemic heart disease) and the kidneys (oedema, renal insufficiency, etc.). The potential toxicity of NSAIDs appears to be clinically significant, particularly in the elderly population, which represents the majority of NSAID users. Opioids, including tramadol, are among the safest analgesics. They are not toxic to parenchymatous organs, haematopoiesis, and do not interfere with the function of the coagulation system; they are analgesics suitable for polymorbid patients. Adverse effects of opioids include constipation, respiratory depression, disturbance of sleep patterns, and the development of physical dependence. Caution is needed with higher dosages and rapid dose escalation by the patient; great care is needed in geriatric patients where therapy needs to be individualized. The risk can be reduced by using the lowest possible doses of tramadol potentiated with paracetamol. It's essential to always weigh the individual benefits and risks of treatment for each patient and to actively manage potential treatment risks.

 

Key words

tramadol, opioids, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, pain

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM