Léčba diabetu u pacienta s vysokým kardiovaskulárním rizikem

01/2020

MUDr. Ondřej Krystyník; MUDr. Dominika Goldmannová; doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Kardiovaskulární onemocnění se u osob s diabetem vyskytuje významně častěji, než je tomu u obecné populace. Zároveň představuje nejčastější příčinu jejich úmrtí. Komplexní léčba diabetu tak nezahrnuje pouze kontrolu glykemie, ale měla by vést k ovlivnění všech rizikových faktorů zodpovědných za rozvoj a progresi aterosklerózy. Při zvažování léčby hyperglykemie je žádoucí zhodnotit kardiovaskulární profil jednotlivých léčiv a jejich potenciální přínos v redukci kardiovaskulárních příhod a v léčbě srdečního selhání. U diabetiků s kardiovaskulárním onemocněním jsou v současné době preferovány agonisté GLP-1 receptorů nebo inhibitory SGLT2.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, kardiovaskulární riziko, agonisté receptoru GLP-1, inhibitory SGLT2

 

SUMMARY

Cardiovascular disease is significantly more common in patients with diabetes than in the general population. It is also the most common cause of their death. Thus, comprehensive diabetes treatment does not only involve glycemic control but should also affect all the risk factors responsible for the development and progression of atherosclerosis. When considering the treatment of hyperglycemia, it is desirable to evaluate the cardiovascular profile of the individual drugs and their potential benefits in reducing cardiovascular events and treatment of heart failure. In diabetics with cardiovascular disease are currently preferred GLP-1 receptors agonists or SGLT2 inhibitors.

 

Key words

diabetes mellitus, cardiovascular risk, GLP-1 receptor agonists, SGLT2 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM