Léčba dyslipidemie - kde jsme a kam směřujeme?

04/2020

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

V profylaxi aterotrombotických příhod má léčba dyslipidemie, zejména vysoké koncentrace aterogenního lipoproteinu o nízké hustotě (low density lipoprotein, LDL), klíčové postavení. Se stále se snižujícími cílovými hodnotami LDL cholesterolu je potřeba zavádět nové inovativní postupy. Ne vždy vystačíme se statiny a ezetimibem. Inhibitory proproteinové konvertázy subtilisin-kexinového typu 9 (PCSK9) na bázi monoklonálních protilátek jsou nákladné a rezervujeme je pro zvláště rizikové nemocné. Vývoj spěje k perorálně účinným inhibitorům konvertázy PCSK9 či k mikro-řetězcům kyseliny ribonukleové (ribonucleic acid, RNA) - inclisiranu, které brzdí transkripci genu a snižují nabídku vlastního izoenzymu PCSK9. Podobně se prověřuje efekt účinnější a bezpečnější inhibice syntézy cholesterolu. K užití, zpravidla v kombinaci se statiny, je schválena kyselina bempedová. Vedle vlastního lipoproteinu LDL je významný lipoprotein Lp(a). Ten akceleruje jak aterogenezi, tak inhibicí fibrinolýzy zvyšuje riziko trombotické okluze. V intervenci vysokých koncentrací Lp(a) se prověřuje účinnost oligonukleotidu inhibujícího syntézu apolipoproteinu (a) - pelacarsenu. Nálezy z prvých fází klinického hodnocení jsou slibné. Poslední strategií, kde je vidět výrazný pokrok, je léčba zaměřená na snížení hypertriglyceridemie. Dosavadní léčba fibráty sice snížila koncentraci triglyceridů, vliv na pokles vaskulárních příhod však nebyl přesvědčivě doložen. Prověřuje se účinnost a bezpečnost nových postupů. Ty jsou zaměřeny zejména na zvýšení aktivity lipoproteinové lipázy. Je však otázkou, zda snížení hypertriglyceridemie povede též ke zlepšení prognózy, přesvědčivý důkaz zatím podán nebyl.

 

Klíčová slova

léčba dyslipidemie, statiny, kyselina bempedová, inclisiran, pelacarsen, evinacumab, volanesorsen

 

SUMMARY

In the prophylaxis of atherothrombotic events, the treatment of dyslipidemia, especially the effort to reduce the high concentration of atherogenic low-density lipoprotein (LDL), plays a key role. With ever-decreasing LDL-cholesterol targets, new innovative approaches need to be introduced. Statins and ezetimibe are not always sufficient. Monoclonal antibody-based subtilisin-kexin type 9 (PCSK9) proprotein convertase inhibitors are expensive and are reserved for particularly at-risk patients. Development leads to orally active inhibitors of PCSK9 convertase or to ribonucleic acid (RNA) - inclisirane micro-chains, which inhibit gene transcription and reduce the supply of the PCSK9 isoenzyme itself. Similarly, the effect of more effective and safer inhibition of cholesterol synthesis is being investigated. Bempedic acid is approved for use, usually in combination with statins. In addition to the LDL lipoprotein itself, the Lp (a) lipoprotein is important. It accelerates both atherogenesis and increases the risk of thrombotic occlusion by inhibiting fibrinolysis. In the intervention of high concentrations of Lp (a), the efficacy of an oligonucleotide inhibiting the synthesis of apolipoprotein (a) - pelacarsene is examined. The findings from the first phases of the clinical trial are promising. The last strategy, where significant progress is seen, is treatment to reduce hypertriglyceridemia. Although current fibrate treatment has reduced triglyceride levels, the effect on the decrease in vascular events has not been convincingly demonstrated. The effectiveness and safety of new procedures are being tested. These are mainly aimed at increasing lipoprotein lipase activity. However, the question is whether reducing pertriglyceridemia will also improve the prognosis, no convincing evidence has been provided yet.

 

Key words

treatment of dyslipidemia, statins, bempedic acid, inclisiran, pelacarsen, evivinacumab, volanesorsen

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM