Léčba dyslipidemie u diabetiků 2. typu

01/2022

MUDr. Eva Tůmová

3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

V naší populaci stále stoupá podíl pacientů s diabetem 2. typu, kteří patří mezi pacienty s vysokým či velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Kromě adekvátní kompenzace diabetu je nezbytné věnovat dostatečnou pozornost kontrole rizikových faktorů aterosklerózy a zpomalit její progresi. K samozřejmosti tedy krom jiného patří pravidelné kontroly lipidogramu a farmakologická kontrola dyslipidemie s cílem dosáhnout doporučených koncentrací LDL cholesterolu. Za tímto účelem stále široce indikujeme hypolipidemickou terapii statiny, případně statiny s výhodou kombinujeme s ezetimibem, fenofibrátem či s nově dostupnými inhibitory proproteinové konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (PCSK9). Tento článek shrnuje léčebné možnosti při terapii diabetické dyslipidemie a pojednává o výhodách jednotlivých farmakoterapeutických strategií.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, aterogenní dyslipidemie, kardiovaskulární prevence

 

SUMMARY

The proportion of patients with type 2 diabetes with high or very high cardiovascular risk is still increasing in our population. Besides adequate compensation of diabetes, it is necessary to pay sufficient attention to the control of atherosclerosis. Thus, regular monitoring of cholesterol levels and adequate adjustment of treatment to achieve the recommended LDL-cholesterol levels are essentials. Statin therapy is widely indicated for this purpose, but it is also possible to use combination therapy with ezetimibe, fenofibrate, or inhibitors of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) enzyme. This article summarizes the treatment options of dyslipidemia in diabetics and discusses the benefits of individual pharmacotherapeutic strategies.

 

Key words

type 2 diabetes mellitus, atherogenic dyslipidemia, cardiovascular prevention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM