Léčba dyslipidemií - současnost, otazníky i budoucnost

02/2016

Richard Češka1, Lucie Votavová2, Michal Vrablík1

1 Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2 ScreenPro FH Project, z.s., Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární onemocnění stále představují celosvětově nejčastější příčinu úmrtí, především v průmyslově vyspělých zemích, včetně naší země. V České republice připadá kardiovaskulární onemocnění jako příčina úmrtí téměř na polovinu počtu zemřelých (více než 50 % žen a mužů lehce pod 50 %). Nejvýznamnějším krokem ke snížení kardiovaskulární morbidity a mortality je prevence, ovlivnění rizikových faktorů. Je to obecně akceptovaný směr v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie hyperlipoproteinemií a dyslipidemií je považována za jeden z nejúčinnějších preventivních i terapeutických postupů. Po objevu statinů a jejich zavedení do praxe v 90. letech minulého století se zdálo, že vývoj hypolipidemik je u konce. Jediné nové molekule, ezetimibu, chyběla data z velké intervenční studie (což se změnilo publikací studie IMPROVE-IT) a nové léky do klinické praxe nepostoupily. Teprve v posledních letech se možnosti ovlivnit plazmatické koncentrace lipidů a lipoproteinů velmi významně rozšiřují.

Novými léky, které jsou cílené především na homozygoty s familiární hypercholesterolemií, jsou lomitapid a mipomersen. Za nejvýznamnější progresi a příslib v hypolipidemické léčbě považujeme dnes monoklonální protilátky nebo inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Tyto parenterálně podávané léky snižují koncentraci LDL-choles- terolu o 50-60 %, i více, navíc snižují koncentraci apolipoprotinu B a dokonce i koncentraci lipoproteinu(a). Pro tuto nejnovější skupinu nemáme ještě data z kontrolovaných morbiditně-mortalitních studií. Přesto předběžná ale významná data z metaanalýz a sledování bezpečnosti svědčí pro pozitivní trendy ve snižování kardiovaskulárních onemocnění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dyslipidemie, LDL-cholesterol, statiny, ezetimib, fibráty, lomitapid, mipomersen, inhibitory PCSK9

 

SUMMARY

Cardiovascular diseases are still the most common cause of death worldwide, particularly in industrialized countries, including our country. In the Czech Republic, cardiovascular diseases accounts for almost half of all deaths (more than 50 % of women and men are slightly below 50 %). The most important step in reducing cardiovascular morbidity and mortality is the prevention an influence of risk factors. It is a generally accepted direction in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. Pharmacological treatment of hyperlipidemia and dyslipidemia is considered one of the most effective preventive and therapeutic procedures. After the discovery of statins and their implementation in practice in 90 of those years, it seemed that the development of lipid lowering drugs is over. Only one new molecule, ezetimibe, is missing data from a large intervention trial (which changed in the publication of the study IMPROVE IT) and new drugs have not progressed into clinical practice. Just in recent years is the possibility to influence plasma lipid and lipoprotein greatly expanding significantly.

The new drugs that are targeted primarily at homozygous familial hypercholesterolemia are lomitapid and mipomersen. The most significant progress and promise of lipid-lowering therapy is considered today a monoclonal antibody or PCSK9 inhibitors. Such parenterally administered drugs reduce LDL-C by 50, 60 percent or more, moreover, decrease the concentration of apolipoprotein B and even lipoprotein(a). For this particular group, we do not have the latest data from controlled studies of mortality morbidity. Nevertheless, preliminary, but significant data from meta-analyzes and safety monitoring suggest positive trends in reducing cardiovascular diseases.

 

KEY WORDS

dyslipidemia, LDL cholesterol, statins, ezetimibe, fibrates, lomitapid, mipomersen, PCSK9 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM