Léčba gestačního diabetes mellitus

01/2021

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Léčba gestačního diabetes mellitus prokazatelně snižuje rizika těhotenských a perinatálních komplikací. Základem je úprava životosprávy (strava, pohyb, spánek, eliminace stresu), která ve většině případů vede k dosažení uspokojivé kompenzace gestačního diabetes mellitus. Při nutnosti farmakoterapie může být lékem první volby metformin, který má dobrý účinek při zvýšených hodnotách glykemie nalačno, zejména u žen s nadváhou či obezitou. Přidání bazálního inzulínu je nutné u části žen, u kterých monoterapie metforminem nestačí. Díky kombinaci s metforminem však zpravidla stačí mnohem menší dávky inzulinu než při monoterapii inzulinem, a nedochází tak k eskalaci inzulinové rezistence. Adekvátní úprava stravy, která v případě nutnosti zahrnuje i snížení porcí sacharidů, vede k úpravě postprandiálních glykemií bez nutnosti aplikace prandiálního inzulinu. Ženy, které si zachovají zdravou životosprávu i po porodu, a navíc kojí, mají výrazně nižší riziko následného rozvoje diabetes mellitus 2. typu.

 

Klíčová slova

gestační diabetes mellitus, léčba, úprava životosprávy, nízkosacharidová strava, metformin

 

SUMMARY

Treatment of gestational diabetes mellitus has been shown to reduce the risk of pregnancy and perinatal complications. The basis is the adjustment of lifestyle (diet, exercise, sleep, elimination of stress), which in most cases leads to satisfactory diabetes mellitus compensation. If pharmacotherapy is required, metformin may be the drug of first choice, which has a good effect on high fasting blood glucose levels, especially in overweight or obese women. The addition of basal insulin is necessary in some women for whom metformin monotherapy is insufficient. However, due to the combination with metformin, much smaller doses of insulin are usually sufficient than with insulin monotherapy and there is no escalation of insulin resistance. Adequate dietary modification, which includes reducing carbohydrate portions if necessary, results in postprandial glycemic control without the need for prandial insulin. Women who maintain a healthy lifestyle even after childbirth and, in addition, breastfeed, have a significantly lower risk of subsequent development of type 2 diabetes mellitus.

 

Key words

gestational diabetes mellitus, treatment, lifestyle management, low-carb diet, metformin

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM