Léčba mepolizumabem u těžkého astmatika s nosní polypózou

06/2020

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Představujeme kazuistiku pacienta s refrakterním eosinofilním astmatem a nosní polypózou, u něhož se ani při komplexní antiastmatické léčbě (krok 5 podle Global Initiative for Asthma [GINA]) a perorálních kortikosteroidů nepodařilo dosáhnout kontroly nad příznaky astmatu. Ke klinickému zlepšení došlo až s aplikací mepolizumabu (Nucala), kdy se zřetelně zlepšil i nosní diskomfort. Při ústupu eozinofilního zánětu jsme byli schopni postupně perorální kortikosteroidy vysadit bez relapsu choroby, došlo i ke snížení frekvence infekčních rinosinutid a antibiotické léčby. Pacientovi byla nabídnuta domácí autoaplikace Nucaly, kterou dobře zvládl. Stav z hlediska astmatu je nyní dlouhodobě pod kontrolou. Biologická léčba pacienta uchránila před invalidním důchodem, o kterém již jeho praktický lékař i sám nemocný uvažovali.

 

Klíčová slova

bronchiální astma, nosní polypóza, biologická léčba, mepolizumab, Nucala

 

SUMMARY

We present a case report of a patient with refractory eosinophilic asthma and nasal polyposis, in whom even with complex antiasthmatic treatment (step 5 according to Global Initiative for Asthma [GINA]) and oral corticosteroids, control of asthma symptoms could not be achieved. Clinical improvement did not occur until the administration of mepolizumab (Nucala), which clearly improved nasal discomfort. With the remission of eosinophilic inflammation, we were able to gradually discontinue oral corticosteroids without relapse, and there was a reduction in the frequency of infectious rhinosinusitis and antibiotic treatment. The patient was offered a home self-administration of Nucala, which he handled well. The asthma condition is now under long-term control. Biological treatment protected the patient from the disability pension, which his general practitioner and the patient himself were already considering.

 

Key words

bronchial asthma, nasal polyposis, biologic therapy, mepolizumab, Nucala

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM