Léčba revmatických onemocnění v průběhu gravidity a laktace

04/2021

MUDr. Dana Tegzová

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Gravidita a laktace u žen s revmatickým onemocněním mohou být dosti rizikové. Riziko vyplývá jednak z povahy samotné revmatické choroby, jednak z terapie matky. Farmakoterapie léky používanými v revmatologii může mít značný nežádoucí účinek jak na matku, tak zejména na plod či novorozence. Zánětlivá aktivita dané revmatické choroby je pro graviditu rovněž nebezpečná, někdy i více než samotná imunosupresivní terapie. Volba typu léčby revmatické nemoci v graviditě je dána typem revmatické nemoci a jejím předpokládaným průběhem v graviditě, aktivitou nemoci v době koncepce, eventuálním orgánovým postižením i interkurentními chorobami ženy. Při léčbě revmatických chorob jsou používána nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy, konvenční chorobu modifikující léky, syntetické cílené chorobu modifikující léky, biologické léky a dále antikoagulační a antiagregační léčiva. Jednotlivé antirevmatické léky mají z hlediska těhotenství odlišné nežádoucí účinky a možnost jejich použití je formulována na základě analýzy dlouhodobých bezpečnostních dat těchto léků. Ta jsou dlouhodobě evidována a vyhodnocována, a jednotlivá doporučení se mohou i měnit. Zásadní podmínkou úspěšné gravidity je její důsledné naplánování, sledování a mezioborová spolupráce všech lékařů pečujících o matku a novorozence.

 

Klíčová slova

revmatické nemoci, farmakoterapie, gravidita, laktace

 

SUMMARY

Pregnancy and lactation in women with rheumatic disease can be quite risky. The risk arises both from the nature of the rheumatic disease itself and from maternal therapy. Pharmacotherapy with drugs used in rheumatology can have a significant adverse effect on both the mother and especially the fetus or newborn. Inflammatory activity of the rheumatic disease is also dangerous for pregnancy, sometimes more than immunosuppressive therapy itself. The choice of the type of treatment of rheumatic disease in pregnancy is determined by the type of rheumatic disease and its expected course in pregnancy, the activity of the disease at the time of conception, possible organ involvement and also intercurrent diseases of a woman. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticoids, conventional disease-modifying drugs, synthetic targeted disease-modifying drugs, biological drugs, as well as anticoagulant and antiplatelet therapy are used in the treatment of rheumatic diseases. Individual antirheumatic drugs have different side effects from the point of view of pregnancy and the possibility of their use is formulated on the basis of the analysis of long-term safety data of these drugs. These are recorded and evaluated for a long time and individual recommendations may change. An essential condition for a successful pregnancy is its consistent planning, monitoring and interdisciplinary cooperation.

 

Key words

rheumatic diseases, pharmacotherapy, pregnancy, lactation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM