Léčba sarkoidózy

05/2020

MUDr. Ladislav Lacina

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Sarkoidóza je multisystémové granulomatózní onemocnění neznámé etiologie mající některé rysy autoimunitních chorob. Napadá nejčastěji plíce a nitrohrudní uzliny, méně často kůži a oči a nervový systém, ale v zásadě může postihnout většinu orgánů v lidském těle. Při diagnostice posuzujeme klinické projevy, radiologický nález a důležitý je histologický nález nekaseifikujících granulomů. Co se týče léčby, je namístě zdrženlivost, neboť v řadě případů, zejména v časnějších radiologických stadiích, jde o onemocnění samoúzdravné. Pokud je však rozhodnuto o zahájení léčby, jsou v první linii většinou indikovány systémové kortikosteroidy. Léčba se zahajuje prednisonem 0,5 mg/kg/den, postupně se redukuje na 10 mg/den a má trvat alespoň šest měsíců. Pokud nemoc na této terapii progreduje, nasazuje se léčba druhé linie, kdy se k prednisonu přidává imunosupresivum. Není závazný konsensus, které imunosupresivum preferovat, ale nejčastěji se doporučuje methotrexát. Pokud selžou i dva přípravky druhé linie, je na místě biologická léčba. V současnosti je dobře zavedena protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (tumor necrosis factor alpha, TNF-α) infliximab, ale dobrá léčebná odpověď byla pozorována i u jiných blokátorů TNF-α a jiných léčiv zasazující do cytokinové sítě.

 

Klíčová slova

sarkoidóza, léčba, kortikosteroidy, methotrexát, infliximab

 

SUMMARY

Sarcoidosis is a multisystem granulomatous disease of unknown etiology having some features of autoimmune diseases. It most often affects the lungs and intrathoracic nodes, less often the skin and eyes and the nervous system, but basically it can affect most organs in the human body. During diagnosis, we assess clinical manifestations, radiological findings and the histological findings - in particularly presence of non-caseifying granulomas. There is a need of restraint on the part of treatment, because in many cases, especially in the earlier radiological stages, it is a self-healing disease. However, if a decision is made to initiate treatment, systemic corticosteroids are usually indicated in the first line. Treatment is initiated with 0.5 mg/kg prednisone per day, gradually reduced to 10 mg/day and should last for at least six months. If the disease progresses despite to this therapy, second-line treatment is used, in which an immunosuppressant is added to prednisone. There is no binding consensus which drug to prefer, but methotrexate is most often recommended. If two medications of the 2nd line fail, biological treatment is appropriate. The TNF-α (tumor necrosis factor alpha) antibody infliximab is currently well established, but a good therapeutic response has been observed with other TNF-α blockers as well as with other drugs involved in the cytokine network.

 

Key words

sarcoidosis, treatment, corticosteroids, methotrexate, infliximab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM