Léčba spánkové apnoe

02/2021

Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) patří v České republice stále mezi nejčastější příčiny úmrtí. I přes fakt, že naše republika má jeden z nejlépe propracovaných systémů kardiovaskulární péče na světě, na KVO stále umírá více než 40 % pacientů ročně, tedy více než 100 000 nemocných. Pro optimalizaci péče o nemocné s KVO je důležitá nejen identifikace a léčba klasických rizikových faktorů, tak jak se to již děje, ale i identifikace a léčba nových rizikových faktorů, které mohou ovlivnit nejen morbiditu a mortalitu, ale i kvalitu života těchto pacientů. Mezi tyto nové faktory patří poruchy spánku, zejména poruchy dýchání ve spánku, ale i insomnie, spánková deprivace a narušená cirkadiánní rytmicita. Jedná se většinou o ovlivnitelné rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku a progresi většiny KVO. Výzkum, ale i klinická praxe ukazují, že kvalitní spánek je pro dlouhodobé zdraví stejně tak důležitý jako dieta či pohybová aktivita. Diagnostika a léčba poruch spánku se tak stává důležitou a rychle se rozvíjející oblastí kardiologie. Vzniká tak nový multidisciplinární obor označovaný jako „spánková kardiologie".

 

Klíčová slova

kardiovaskulární onemocnění, spánková apnoe, poruchy dýchání ve spánku, léčba

 

SUMMARY

Cardiovascular diseases (CVD) are still one of the most common causes of death in the Czech Republic. Despite the fact that our republic has one of the best sophisticated cardiovascular care systems in the world, more than 40% (100,000) of patients per year still die from CVD. To optimize the care of patients with CVD, it is important not only to identify and treat classic risk factors, but also to identify and treat new ones that can affect not only their morbidity and mortality, but also their quality of life. These new factors include sleep disorders, especially sleep disordered breathing, but also insomnia, sleep deprivation and impaired circadian rhythmicity. These are mostly modifiable risk factors that may contribute to the onset and progression of most CVD. Research as well as clinical practice show that quality sleep is just as important for long-term health as diet or physical activity. The diagnosis and treatment of sleep disorders is thus becoming an important and rapidly developing area of cardiology. This creates a new multidisciplinary field called “sleep cardiology”.

 

Key words

cardiovascular diseases, sleep apnea, sleep disordered breathing treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM