Lékové interakce s potravou, jejími složkami a nápoji

03/2019

PharmDr. Josef Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, Štěpán Suchopár

DrugAgency, Praha

 

SOUHRN

Potrava, některé její složky, nápoje a potravinové doplňky často ovlivňují metabolismus a transport léčiv v organismu nebo přímo farmakodynamické účinky léčiv. V důsledku těchto interakcí dochází ke změnám v biologické dostupnosti léčiv, ke snížení účinku nebo selhání terapie nebo ke zvýšení rizika výskytu nežádoucích účinků, výjimečně dokonce může dojít k projevům toxicity. Cílem přehledu je podat základní informaci o rozsahu aktuálních znalostí o interakcích potravy a nápojů s léčivy. Zejména pak ukázat na léčiva, která je z různých důvodů nezbytné užívat bud' nalačno, nebo po jídle a současně upozornit na skutečnost, že se léčiva mají zapíjet vodou.

 

Klíčová slova

potrava, nápoje, koření, biologická dostupnost, nežádoucí účinky, lékové interakce, účinnost

 

SUMMARY

Food, some of its ingredients, drinks and dietary supplements often affect the metabolism and transport of drugs in the body or directly the pharmacodynamic effects of drugs. As a result of these interactions, there is a change in the bioavailability of the drugs, in reducing the effect or failure of the therapy, or in increasing the risk of adverse reactions, and in exceptional cases there may be signs of toxicity. The aim of the review is to provide basic information about the extent of current knowledge about food and drink interactions with drugs. In particular, point to medicines that, for various reasons, need to be taken either on an empty stomach or after a meal, and at the same time to draw attention to the fact that medicines should be swallowed with water.

 

Key words

food, beverages, spices, bioavailability, side effects, drug interactions, efficacy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM