Management závažného krvácení a koagulopatie při traumatu

01/2020

MUDr. David Astapenko, Ph.D.1,2; prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.1-4

1 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN Hradec Králové

2 Centrum pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové

3 Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a MN, Ústí nad Labem

4 Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada

 

SOUHRN

Život ohrožující krvácení (ŽOK) je urgentní situace na multioborové úrovni. Zásadní pro správnou léčbu je zahájení masivního transfuzního protokolu a identifikace zdroje krvácení s případnou urgentní chirurgickou intervencí. Cílem podání krevních derivátů je zamezit tkáňové hypoxii, rozvoji hypovolemického šoku a orgánovému poškození. Léčba se též zaměřuje na rozvoj koagulopatie (nejčastěji traumatem indukované). Optimálním nástrojem pro její včasnou diagnostiku jsou tromboelastické metody (např. rotační tromboelastografie), které lze využít i pro sledování účinnosti léčby a snížení množství podané plazmy. Přehledový článek shrnuje recentní evropská doporučení pro léčbu ŽOK a v neposlední řadě diskutuje i význam mikrocirkulace.

 

Klíčová slova

život ohrožující krvácení, dodávka kyslíku, transfuze, traumatem indukovaná koagulopatie

 

SUMMARY

Life-threatening hemorrhage is an emergency situation at a multidisciplinary level. The massive transfusion protocol and identification of sources of injury with possible urgent surgical intervention are essential for accurate treatment. Administration of blood derivates is meant to prevent tissue hypoxia, reduce hypovolemic shock, and organ failure. Treatment focuses also on the development of coagulopathy (most commonly trauma-induced). Thromboelastic methods (e.g. rotational thromboelastography) are an optimal tool for its early diagnosis, monitoring of the treatment efficacy and to reduce the amount of administered plasma. The review article summarizes recent European guidelines for the treatment of life-threatening hemorrhage and last but not least discusses the importance of microcirculation.

 

Keywords

life threatening hemorrhage, oxygen delivery, transfusion, trauma induced coagulopathy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM