Metabolické účinky antihypertenziv

04/2020

Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

3. interní klinika - klinika endokrinoiogie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Metaboiicky negativní působení antihypertenziv je zmiňováno v souvislosti s terapií beta-biokátory a/nebo diuretiky. Obě tyto hlavní třídy antihypertenziv mají nezastupitelné místo v terapii arteriáiní hypertenze a prokazatelně snižují kardiovaskulární morbiditu a mortalitu hypertoniků. Na druhou stranu mohou ve srovnání s terapií založenou na inhibitorech systému renin-angiotenzin a/nebo biokátorech kaiciového kanálu u predisponovaných jedinců navodit či spíše urychlit rozvoj diabetes meiiitus a dysiipidemie. Nadále panují rozpory, zda je negativní metaboiický efekt natolik významný, že zasáhne do prognózy nemocných. Navíc každá třída obsahuje značně heterogenní skupinu iéků s rozdílnými vlastnostmi, a tak neize jejich negativní metabolické působení paušalizovat. Tento článek sumarizuje některé současné poznatky o viivu diuretik a beta-biokátorů na metabolismus glukózy a piazmatických lipidů.

 

Klíčová slova

negativní metaboiické působení, diabetes meiiitus, dysiipidemie, antihypertenzní terapie, beta-biokátory, diuretika

 

SUMMARY

The metaboiicaiiy negative effects of antihypertensives are mentioned in connection with beta-biocker and/or diuretic therapy. Both of these major ciasses of antihypertensives have an irrepiaceabie roie in the treatment of arteriai hypertension and have been shown to reduce cardiovascuiar morbidity and mortaiity in hypertensive patients. On the other hand, in predisposed individuais, they may induce or rather acceierate the deveiopment of diabetes meiiitus and dysiipidemia compared to therapy based on renin-angiotensin system inhibitors and/or caicium channei biockers. There are stiii controversies as to whether the negative metaboiic effect is significant that it affects the prognosis of patients. In addition, each ciass contains a highiy heterogeneous group of drugs with different properties, so their negative metaboiic effects cannot be generaiized. This articie summarizes current knowiedge about the effect of diuretics and beta-biockers on giucose and piasma iipid metaboiism.

 

Key words

negative metaboiic effects, diabetes meiiitus, dysiipidemia, antihypertensive therapy, beta-biockers, diuretics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM