Moderní postupy v léčbě osteoporózy

04/2021

MUDr. Olga Růžičková

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění charakterizované sníženým obsahem kostní hmoty a narušením mikroarchitektury kosti, což je příčinou zvýšené fragility kosti, a tím zvýšeného rizika zlomenin již při minimálním traumatu. Osteoporóza postihuje obrovské množství lidí, týká se obou pohlaví, všech ras a její prevalence dále poroste spolu s celosvětovým stárnutím populace, čímž se stává globálním zdravotním problémem. Zlomeniny pak představují logický následek osteoporózy, který s sebou přináší nemalé ekonomické náklady pro společnost, poskytovatele zdravotní péče, pacienty a jejich rodiny. Klinická důležitost diagnostiky a léčby osteoporózy tkví v prevenci osteoporotických zlomenin. Cíle léčby osteoporózy musejí být pro každého pacienta individualizovány v závislosti na věku, tíži a komplikovanosti onemocnění. Základem prevence a léčby osteoporózy u postmenopauzálních žen je dostatečný denní příjem vápníku (1,5 g) v kombinaci s vitaminem D (800 IU). Antiresorpční léky jako aminobisfosfonáty jsou obvykle doporučovány jako terapie první volby. Lékem druhé volby je denosumab. Deriváty teriparatidu jsou lékem pro pacienty s nejvyšším rizikem fraktur.

 

Klíčová slova

osteoporóza, antiresorpční léky, aminobisfosfonáty, denosumab, teriparatid

 

SUMMARY

Osteoporosis is a systemic metabolic disease characterized by reduced bone mass and disruption of bone microarchitecture, which is the cause of increased bone fragility, and thus an increased risk of fractures even with minimal trauma. Osteoporosis affects a huge number of people, affects both sexes, all races, and its prevalence will continue to rise as the global population ages, making it a global health problem. Fractures then represent a logical consequence of osteoporosis, which entails considerable economic costs for society, healthcare providers, patients and their families. The clinical importance of the diagnosis and treatment of osteoporosis lies in the prevention of osteoporotic fractures. The goals of osteoporosis treatment must be individualized for each patient depending on the age, severity and complexity of the disease. The prevention and treatment of osteoporosis in postmenopausal women is based on a sufficient daily intake of calcium (1.5 g) in combination with vitamin D (800 IU). Anti-resorptive drugs such as aminobisphosphonates are usually recommended as first-line therapies. The second-line drug is denosumab. Teriparatide derivatives are a drug for patients with the highest risk of fractures.

 

Key words

osteoporosis, antiresorptive drugs, aminobisphosphonates, denosumab, teriparatide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM