Modifikace struktury biologických léčiv za účelem změny jejich farmakokinetických a farmakodynamických vlastností

04/2021

PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Detailní znalosti struktury protilátek a významu jednotlivých částí těchto molekul spolu s metodami proteinového inženýrství přinesly nebývalý rozvoj na poli vývoje cíleně modifikovaných léčiv odvozených od různých biologických molekul. Sdělení se snaží podat stručný přehled možných modifikací, které se nejčastěji využívají při vývoji nových léčiv a našly uplatnění v klinické praxi, jako je modulace afinity k cílovému antigenu, prodloužení poločasu úpravou struktury Fc fragmentu, upravování schopnosti aktivovat komplement a cytotoxické reakce po navázání na cílovou buňku. Stručně jsou zmíněny i bispecifické protilátky a problematika fúzních proteinů, vše s příklady léčiv, která jsou v současné době využívána v klinické praxi.

 

Klíčová slova

monoklonální protilátky, proteinové inženýrství, bispecifické protilátky, fúzní proteiny, Fc fragment, Fab fragment

 

SUMMARY

Detailed knowledge of the antibodies structure and of the importance of these molecules individual parts, together with methods of protein engineering, have brought unprecedented developments in the field of designing of targeted drugs derived from various biological molecules. The article provides a brief overview of possible modifications most commonly used in new drug development that have found application in clinical practice, such as modulation of affinity for target antigen, prolongation of half-life by modifying Fc fragment structure, modulation of complement activation and cytotoxic response after binding to the target cell. Bispecific antibodies and the issue of fusion proteins are also briefly mentioned and examples of drugs currently used in clinical praxis are provided.

 

Key words

monoclonal antibodies, protein engineering, bispecific antibodies, fusion proteins, Fc fragment, Fab fragment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM