Možnosti farmakologické prevence a léčby akutní exacerbace CHOPN ve světle českých fenotypických doporučení

02/2017

MUDr. Marek Plutinský1, MUDr. Zdeněk Merta, CSc.1, MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.2

1. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

2. Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Chronická obstrukční plicní nemoc je v současné době čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí a do roku 2020 se očekává další vzestup morbidity a mortality. Akutní exacerbace onemocnění vedou ke snížení kvality života, deklinaci plicních funkcí a zvýšenému riziku morbidity a mortality. Se stoupající morbiditou a mortalitou lze očekávat nárůst přímých i nepřímých nákladů na léčbu onemocnění. Je tedy závažným medicínským a socioekonomickým problémem. Z toho vyplývá, že jedním z hlavních cílů léčby chronické obstrukční plicní nemoci je zabránit vzniku exacerbací, respektive snížit jejich četnost a tíži, což v konečném důsledku snižuje finanční náklady na léčbu, a je tedy medicínsky i farmakoekonomicky přínosem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

chronická obstrukční plicní nemoc, akutní exacerbace, fenotypy CHOPN, léčba CHOPN

 

SUMMARY

Chronic obstructive pulmonary disease is currently the 4th leading cause of death world wide, and further increase of morbidity and mortality is expected till 2020. Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease have an impact on the quality of life, declination of lung function and higher risk of morbidity and mortality. The direct and indirect costs of treatment can be expected to residue to the increase of morbidity and mortality. Chronic obstructive pulmonary disease there fore remains a serious medical and socio-economic problem. It follows that the main goal of chronic obstructive pulmonary disease treatment is to prevent acute exacerbation or at least to reduce the rate of exacerbation, thus reducing the costs of treatment to a significant medical and pharmacoeconomic benefit.

 

KEY WORDS

chronic obstructive pulmonary disease, acute exacerbation, COPD phenotypes, COPD treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM