Možnosti ovlivnění koncentrace lipoproteinu (a)

04/2020

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Lipoprotein (a) [Lp(a)] je považován za nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Po objevu v minulém století se vzhledem k novým možnostem farmakologického ovlivnění vrací opět na obzor vědeckého zájmu. Za rizikové hodnoty byly považovány koncentrace přes 80. percentil, tj. 50 mg/dl. Nicméně jak se zdá, riziko kardiovaskulárního onemocnění roste lineárně s rostoucí koncentrací Lp(a) a tuto mez nelze brát arbitrárně. Dosud publikované studie neměly ohledně kauzality koncentrací Lp(a) a kardiovaskulárního rizika konsenzuální výsledky. Studie s niacinem a inhibitory cholesterol-ester transportního proteinu i přes pokles Lp(a) neprokázaly pokles kardiovaskulárního rizika. Novou nadějí v terapii jsou inhibitory proproteinové konvertázy subtilisin-kexinového typu 9 a nově antisense terapie, které mají jistě efekt na koncentraci Lp(a), ale je nutno prokázat i účinek na pokles kardiovaskulárního rizika.

 

Klíčová slova

lipoprotein (a), kardiovaskulární riziko, farmakoterapie

 

SUMMARY

Lipoprotein [Lp(a)] is considered an independent risk factor for atherosclerosis. After its discovery in the last century, it returns to the view of scientific interest due to new possibilities of pharmacological influencing. Levels above the 80. percentile, that is 50 mg/dl, were considered as hazardous values. However, the risk of cardiovascular disease appears to increase linearly with increasing levels. Lp(a) and this limit cannot be taken arbitrarily. Previously published studies have not had consensus results on the causality of Lp(a) and cardiovascular risk levels. Studies with niacin and cholesterol ester transfer protein (CETP) inhibitors, despite a decrease in Lp(a), did not show a decrease in cardiovascular risk. New hope in the therapy are PCSK-9 inhibitors and new antisense therapies, which certainly influence the level of Lp(a), but it is also necessary to prove an effect on the decrease of cardiovascular risk.

 

Key words

lipoprotein (a), cardiovascular risk, pharmacotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM