Nealkoholová steatóza jater a nealkoholová steatohepatitida – včasná diagnostika a možnosti léčby

02/2018

MUDr. Jan Šťovíček

2. interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Nealkoholová steatóza jater (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD), obvykle překládané jako nealkoholové tukové onemocnění jater, je vzhledem ke své prevalenci jedno z nejčastějších onemocnění dnešní doby. V západních zemích dosahuje odhadovaná prevalence 17-46 % dospělé populace. Vzhledem k této vysoké prevalenci onemocnění představuje i relativně malé riziko progrese v absolutních číslech významné množství jedinců s pokročilou jaterní chorobou. Proto je kladen důraz na možnosti neinvazivní diagnostiky pokročilosti jaterního postižení. Vedle skórovacích systémů založených na hodnocení laboratorních a klinických biomarkerů se stále častěji uplatňují neinvazivní zobrazovací metody, především transientní elastografie a ARFI (acoustic radiation force impulse imaging). V současné době jsou základem terapie NAFLD dietní intervence a zvýšení pohybové aktivity. Z farmakologických možností lze u rizikových jedinců případně zvážit podání vitaminu E, u diabetiků pak pioglitazon.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

jaterní steatóza, NAFLD, jaterní biopsie, elastografie, ARFI

 

SUMMARY

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), usually translating as non-alcohol fatty liver disease, is one of the most common diseases of our day due to its prevalence. In Western countries, the estimated prevalence of 17-46% of the adult population is estimated. Due to this high prevalence of the disease, the relatively small risk of progression in absolute numbers represents a significant number of individuals with advanced liver disease. Therefore, emphasis is placed on the possibility of non-invasive diagnosis of liver disease. In addition to scoring systems based on the evaluation of laboratory and clinical biomarkers, non-invasive imaging methods, in particular transient elastography and ARFI (acoustic radiation force impulse imaging), are increasingly being used. Currently, NAFLD therapy is based on dietary interventions and increased physical activity. From the pharmacological options, in the high-risk individuals category treatment with vitamin E should be considered. In diabetics prescription of pioglitazon should be considered.

 

KEY WORDS

hepatic steatosis, NAFLD, liver biopsy, elastography, ARFI

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM