Nefroprotektivita antihypertenziv

05/2021

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Centrum preventivní kardioLogie, II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Adekvátní kontrola krevního tlaku může zpomalit progresi selhání ledvin. Obecný nefroprotektivní účinek antihypertenziv je dán již poklesem krevního tlaku. Specifický organoprotektivní účinek byl pozorován zejména u inhibitorů renin-angiotenzin-aLdosteronového systému (RAAS). Tyto Léky jsou výhodné i u pacientů s chronickým selháním Ledvin. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a bLokátory receptoru AT, pro angiotenzin II (sartany) nemají být podávány současně. Poznatky z kLinických studií byLy impLementovány do současných odborných doporučení pro Léčbu hypertenze. U většiny hypertoniků zahajujeme antihypertenzní Léčbu kombinací inhibitoru RAAS s bLokátorem kaLciového kanáLu nebo s diuretikem a cíLová hodnota krevního tLaku je u všech pacientů (včetně pacientů s chronickým seLháním Ledvin) < 140/90 mm Hg, ideálně k hodnotám 130/80 mm Hg. Potřebné jsou kontroLy parametrů renáLních funkcí a mineraLogramu.

 

Klíčová slova

inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, bLokátory receptoru AT, pro angiotenzin II (sartany), hypertenze, proteinurie, seLhání Ledvin, diabetes meLLitus

 

SUMMARY

Hypertension controL is abLe to sLow down the progression of chronic kidney disease, primariLy by the mechanism of bLood pressure decrease. The inhibitors of the renin-angiotensin-aLdosterone system (RAAS) have organoprotective features. These drugs shouLd be used aLso in hypertensive patients with chronic kidney disease. Angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor ATI antagonists (sartans) shouLd not be combined. Hypertension treatment shouLd be started with a RAAS inhibitors in combination with caLcium channeL bLockers or diuretics. Target bLood pressure vaLues (incLuded patients with chronic kidney disease) are < 140/90 mm Hg, preferabLy 130/80 mm Hg. CarefuL monitoring of bLood eLectroLytes and eGFR is essentiaL.

 

Key words

angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor AT1 antagonists (sartans), hypertension, proteinuria, kidney faiLure, diabetes meLLitus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM