Non-adherence k inhalační léčbě CHOPN - dosud přehlížený problém

05/2021

PharmDr. Věra Josková Zdanovcová, Ph.D.1; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.2

1 Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, FN Hradec Králové

2 PLicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Dlouhodobá léčba pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí je podle současných doporučení založena zejména na inhalačně podávaných bronchodilatačních léčivech. Tato terapie je však spojena s vysokou mírou non-adherence. Až 85 % takových pacientů neinhaluje svoji léčbu efektivně. Jedním ze základních problémů dnešní praxe je nedostatečná edukace a monitorace správné inhalační techniky. Tento článek shrnuje aktuální možnosti výběru inhalačních léčiv a jejich dostupnost v různých typech inhalačních systémů. Navrhuje možný algoritmus volby takové medikace a doporučuje využití jednoduché metody Five Steps Assessment, která pomocí pěti kroků pomůže pacientovi řádně užívat inhalační léky. Článek zdůrazňuje nutnost opakované demonstrace inhalačního manévru, zejména provedení řádného hlubokého výdechu před inhalací léčiva, a dále pak adekvátní inhalaci léčiva, která je zceLa odlišná pro práškové inhalátory vyžadující rychlý hluboký nádech a aerosolové dávkovače, kde je vhodný naopak dlouhý, plynulý a pomalý nádech.

 

Klíčová slova

CHOPN, inhalační léčba, inhaLační systémy, adherence, inhalační technika

 

SUMMARY

Long term treatment of patients with chronic obstructive puLmonary disease is based primariLy on inhaLed bronchodiLators. However, this therapy is associated with high degree of non-adherence. Up to 85% of patients do not inhaLe their medicaments effectiveLy. Among the main issues is insufficient education and poor monitoring of patienťs inhaLation technique. This articLe summarizes current inhaLed medication and their avaiLabiLity in different types of inhaLing systems. Suggests an aLgorithm that heLps choose medicaments, recommends use of simpLe method caLLed The Five Steps Assessment which teLLs patients how to use their inhaLe medicaments in five simpLe steps. The articLe aLso emphasizes the need of repetitive demonstration of inhaLing maneuvers, especiaLLy deep exhaLation prior to administration of medication and proper inhaLation which is different for dry-powder inhaLers where quick deep inhaLe is required and for aerosoL inhaLers where Long and sLow inhaLe is preferabLe.

 

Key words

COPD, inhaLed therapy, inhaLer systems, adherence, inhaLation technique

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM