Nová možnost léčby glukokortikoidy indukované osteoporózy

06/2019

MUDr. Olga Růžičková

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza (GIOP) je chronické metabolické onemocnění skeletu, které vede k vysoké morbiditě a mortalitě. U dospělých pacientů dlouhodobě léčených glukokortikoidy dochází k osteoporotické fraktuře až v 30-50 %. Zdá se, že z hlediska kosti neexistuje bezpečná dávka kortikosteroidu. Útlum kostní novotvorby je klíčovým mechanismem vzniku GIOP, a zároveň hlavním rozdílem oproti postmenopauzální osteoporóze. Významným rizikovým faktorem u GIOP je denní dávka kortikosteroidu, celková kumulativní dávka a délka podávání. Suplementace kalciem a vitaminem D je naprosto základní podmínkou prevence a léčby GIOP. Bisfosfonáty jsou v současné době u GIOP lékem první volby. Teriparatid by měl být lékem volby pro pacienty s nejvyšším rizikem zlomeniny, a to i vzhledem k jeho mechanismu účinku. Objevení Wnt signální cesty je velkou nadějí v léčbě GIOP. Zcela nový přístup ke GIOP by znamenal vývoj selektivních modulátorů glukokortikoidních receptorů. Takové látky by měly protizánětlivý účinek bez negativního vlivu na osteoblasty. Slibným přípravkem v léčbě GIOP snad již v blízké budoucnosti je denosumab.

 

Klíčová slova

glukokortikoidy indukovaná osteoporóza, kalkulátor rizika zlomeniny (FRAX), kalcium, vitamin D, bisfosfonáty, teriparatid, denosumab

 

SUMMARY

Glucocorticoid-induced osteoporosis (GIOP) is a chronic metabolic bone disease, which leads to high morbidity and mortality. In adult patients on chronic glucocorticoid osteoporotic fracture occurs only in 30-50 %. It seems that in terms of the bone is no safe dose glucocorticoids. Attenuation of bone formation is a key mechanism of GIOP, and also the difference with postmenopausal osteoporosis. An important risk factor for GIOP daily dose steroids, the total cumulative dose and duration of administration. Supplementation with calcium and vitamin D is absolutely essential condition for the prevention and treatment of GIOP. Bisphosphonates are currently the GIOP first choice. Teriparatide should be the treatment of choice for patients at the highest risk of fractures, and also due to its mechanism of action. The discovery of Wnt signaling pathways great hope in the treatment of GIOP. Completely new approach to GIOP would mean the development of selective glucocorticoid receptor modulators. Such substances should anti-inflammatory effect without affecting osteoblasts. Denosumab is a promising drug in the treatment of GIOP in close future.

 

Key words

glucocorticoid-induced osteoporosis, Fracture Risk Assessment Tool (FRAX), calcium, vitamin D, bisphosphonates, teriparatide, denosumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM