Nová (přímá) perorální antikoagulancia v praxi - indikace, dávkování, výhody a úskalí

03/2017

Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

II. interní klinika a Biomedicínské centrum, LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Nová (přímá) perorální antikoagulancia jsou schválena v indikacích prevence tromboembolické nemoci po operační náhradě kyčelního či kolenního kloubu, v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní, v léčbě a sekundární prevenci tromboembolické nemoci. Studie potvrdily jejich srovnatelnou účinnost a srovnatelnou či lepší bezpečnost oproti dosavadní standardní léčbě. Jejich výhodou jsou příznivější farmakologické vlastnosti ve srovnání s warfarinem a fixní dávkování bez nutnosti laboratorní monitorace. Přesto je u nemocných užívajících nová perorální antikoagulancia vhodné provádět pravidelné klinické kontroly, laboratorní kontroly renálních testů a v některých situacích i speciální testy ke kvantitativnímu stanovení antikoagulačního účinku. Pro některé specifické skupiny pacientů dosud není dostatek dat o účinnosti a bezpečnosti nových perorálních antikoagulancií a je nutno u nich postupovat s opatrností.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

antikoagulační léčba, fibrilace síní, tromboembolická nemoc, krvácení

 

SUMMARY

Novel (direct) oral anticoagulants have been approved for the prevention of venous thromboembolism after hip and knee replacement; for the prevention of stroke and systemic embolism in the patients with nonvalvular atrial fibrillation; for the treatment and secondary prevention of venous thromboembolism. The studies have confirmed their noninferior efficacy and comparable or even better safety, compared to conventional therapy. Their advantages are more favorable pharmacologic properties and fixed dosing without a need for laboratory monitoring. However, regular clinical controls should be performed in the patients on oral anticoagulants, including laboratory tests of renal functions and, if needed, special quantitative tests for the assessment of anticoagulation effect. In some specific groups of patients the data about efficacy and safety of novel oral anticoagulants are scarce and they should be used with caution.

 

KEY WORDS

anticoagulation, atrial fibrillation, venous thromboembolism, bleeding

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM