Nové a nově vznikající léčebné koncepty s použitím denosumabu

01/2023

MUDr. Martin Žurek, Ph.D.

III. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Denosumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti ligandu pro receptor aktivující jaderný faktor κβ (receptor activator of nuclear factor-κβ ligand, RANKL), který je klíčovým mediátorem tvorby, funkce a přežití osteoklastů. Denosumab tímto mechanismem potlačuje kostní resorpci a brání tak úbytku kostní hmoty. Studie FREEDOM (Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis Every 6 Months) prokázala, že denosumab snižuje riziko vzniku vertebrálních a nevertebrálních zlomenin a její extenze doložila, že dlouhodobá léčba po dobu až deseti let je účinná a bezpečná. Účinek denosumabu je reverzibilní, proto přerušení jeho podávání vede ke zvýšení kostní remodelace, ztrátě denzity kostního minerálu (bone mineral density, BMD) a zvýšenému riziku vzniku mnohočetných vertebrálních zlomenin. Sekvenční podávání bisfosfonátů navazující na léčbu denosumabem je způsobem, který do značné míry dokáže výše uvedenému zabránit.

 

Klíčová slova

denosumab, riziko zlomenin, kostní denzita, markery kostního obratu, přerušení léčby

 

SUMMARY

Denosumab is a fully humanized monoclonal antibody against receptor activator of nuclear factor-κβ ligand (RANKL), a key mediator of osteoclast formation, function, and survival. Denosumab suppresses bone resorption through this mechanism and thus prevents bone loss. The FREEDOM study demonstrated that denosumab reduces the risk of vertebral and non-vertebral fractures, and its extension demonstrated that long-term treatment for up to 10 years is effective and safe. The effect of denosumab is reversible, therefore discontinuation of administration leads to increased bone remodeling, loss of bone mineral density (BMD), and increased risk of multiple vertebral fractures. Sequential administration of bisphosphonates following treatment with denosumab is a method that can largely prevent the above.

 

Key words

denosumab, fracture risk, bone density, bone turnover markers, treatment interruption

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM