Nové možnosti terapie dyslipidemie u pacientů s familiární hypercholesterolemií v sekundární prevenci - změna úhradových podmínek pro inhibitory PCSK9

01/2021

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární onemocnění (i přes pokles počtu příhod za posledních 30 let) představují stále nejčastější příčinu mortality a morbidity ve vyspělých zemích. Na tomto faktu se podílí několik faktorů. Populace stále hojně kouří, narůstá počet obézních, a tím i počet velmi rizikových diabetiků, a v neposlední řadě nedosahujeme při intervenci doporučených cílových hodnot, které se ve světle posledních evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemie posunuly opět do nižších hodnot (cílová hodnota LDL cholesterolu u pacienta v sekundární prevenci je 1,4 mmol/l). Léky volby při terapii hypercholesterolemie jsou statiny, eventuálně potencované ezetimibem. Pokud nedosáhneme doporučených cílových hodnot, máme k dispozici novou moderní terapii inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9. Od 1. 2. 2021 jsou na trhu hrazené přípravky (alirocumab a evolocumab) pro pacienty na maximálně tolerované terapii statinem (eventuálně v kombinaci s ezetimibem) s familiární hypercholesterolemií a koncentrací LDL cholesterolu > 3,1 mmol/l a pro pacienty v sekundární prevenci s hodnotou LDL cholesterolu > 2,5 mmol/l.

 

Klíčová slova

ateroskleróza, familiární hypercholesterolemie, sekundární prevence, hypolipidemika, inhibitory PCSK9

 

SUMMARY

Cardiovascular disease (despite a decline in the number of events over the last 30 years) is still the most common cause of mortality and morbidity in developed countries. Several factors contribute to this fact. The population is still very abundant, the number of obese and thus the number of high-risk diabetics is growing, and last but not least we do not reach the recommended target values, which in the light of recent European recommendations of dyslipidemia have shifted back to lower values (LDL cholesterol target in patients in secondary prevention is 1.4 mmol/l). The drugs of choice for the treatment of hypercholesterolemia are statins, possibly potentiated by ezetimibe. If we do not reach the recommended target values, we have a new modern therapy with proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors. From February 1, 2021, preparations (alirocumab and evolocumab) have been on the market for patients on maximally tolerated statin therapy (possibly in combination with ezetimibe), in patients with familial hypercholesterolemia and LDL cholesterol levels above 3.1 mmol/l and in patients in secondary prevention with LDL cholesterol above 2.5 mmol/l.

 

Key words

atherosclerosis, familial hypercholesterolemia, secondary prevention, hypolipidemics, PCSK9 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM