Nové přístupy v léčbě diabetes mellitus 2. typu

02/2017

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Cílem léčby diabetu není pouhé snižování glykémie, ale zejména snížení rizika rozvoje mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací diabetu a spokojenost pacienta. V léčbě diabetu, podobně jako v dalších oborech, se uplatňuje princip individualizace. V současné době jsme svědky stále narůstajícího množství antidiabetik rozdělených do řady kategorií a máme z čeho vybírat. Léčba diabetu 2. typu se tak dnes stala složitější, ale významně účinnější než dříve. Samozřejmě není jednoduché vybrat nejvhodnější léčbu pro konkrétního pacienta. Možnost výběru léčby podle různých kritérií máme k dispozici vždy a měli bychom zvolit tu nejvhodnější variantu, která přinese zlepšení kompenzace, v ideálním případě umožní dosáhnout cílových hodnot, ale současně se zlepší nebo zůstane zachována kvalita života pacienta s diabetem. Snížení koncentrace glykovaného hemoglobinu již nestačí, k základním požadavkům na nová antidiabetika patří bezpečnost, zejména ve smyslu snížení rizika výskytu hypoglykémií a kardiovaskulární bezpečnost.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

antidiabetika, kardiovaskulární bezpečnost, individualizace, nefroprotektivita, časná inzulinoterapie

 

SUMMARY

The goal of diabetes treatment is not only reducing glycaemia, but especially reducing the risk of developing micro‑ and macrovascular complications of diabetes and patient satisfaction. In the treatment of diabetes, as in other fields of medicine, the principle of individuation is recommended. Currently, a steadily rising numbers of antidiabetic agents divided into many categories appear, and we have to choose from. Treatment of type 2 diabetes has thus now become more complicated, but significantly more effective than previously. Of course, it is not easy to choose the most appropriate treatment for a patient. Choice of therapy, according to various criteria, we are always available and we should choose the most suitable option, which will improve the compensation, ideally to achieve the targets, but at the same time improve or maintain the quality of life remains a patient with diabetes. Reduction in glycosylated hemoglobin levels is no longer enough, the basic requirements for the new antidiabetic drugs include security, particularly in terms of the risk of hypoglycemia and cardiovascular safety.

 

KEY WORDS

antidiabetic drugs, cardiovascular safety, individualization, nephroprotectivity, early insulin therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM