Novinky v doporučení pro farmakoterapii akutních koronárních syndromů bez elevací úseku ST

02/2021

Doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.

KardioLogická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Rutinní předLéčení inhibitorem receptoru P2Y12 u pacientů s akutním koronárním syndromem bez eLevací úseku ST (NSTEMI), u nichž není známá koronární anatomie a je plánována časná invazivní léčba, se nedoporučuje. Duální protidestičková léčba (DAPT) tvořená potentním inhibitorem receptoru P2Y12 spolu s kyselinou acetyLsaLicyLovou (ASA) se u pacientů s nízkým krvácivým rizikem doporučuje po dobu 12 měsíců bez ohledu na typ stentu, nejsou-Li přítomny kontraindikace. DeeskaLace či úprava doby podávání DAPT může být provedena s ohLedem na ischemické a krvácivé riziko. Při nutnosti trojité antitrombotické Léčby (TAT) jsou z hLediska bezpečnosti před inhibitorem vitaminu K preferována non-vitamin K dependentní antikoaguLancia (NOAK) v dávce doporučené pro prevenci cévní mozkové příhody. Po úvodní týdenní Léčbě TAT tvořené kombinací ASA + cLopidogreL + NOAK se doporučuje pokračovat pouze v Léčbě kombinací cLopidogreLu + NOAK po dobu 12 měsíců. Pokud ischemické riziko převáží nad rizikem krvácení, Lze TAT prodLoužit až na jeden měsíc.

 

Klíčová slova

akutní koronární syndromy bez eLevací úseků ST, protidestičková a antikoaguLační Léčba, ischemické a krvácivé riziko

 

SUMMARY

Routine pretreatment with a P2Y12 receptor inhibitor is not recommended in patients with NSTE-ACS and pLanned earLy invasive treatment. DuaL antipLateLet therapy (DAPT) consisting of a potent P2Y12 receptor inhibitor together with acetyLsaLicyLic acid (ASA) is recommended for 12 months regardLess of the type of stent unLess contraindications are present. De-escaLation and adjustment of DAPT time may be performed with respect to ischemic and bLeeding risk. When triple antithrombotic therapy (TAT) is required, noveL oraL anticoaguLants (NOAC) at the dose recommended for the prevention of stroke is preferred for safety over vitamin K antagonist. After initiaL 1-week TAT treatment with ASA + cLopidogreL + NOAC, it is recommended to continue clopidogrel + NOAC for 12 months. If the ischemic risk outweighs the risk of bleeding, the TAT can be extended up to one month.

 

Key words

acute coronary syndromes without ST elevations, antiplatelet and anticoagulation therapy, ischemic and bleeding risk

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM