Novinky v hypolipidemické léčbě

01/2024

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

3. interní klinika endokrinoiogie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Rozvoj možností ovlivnění koncentrací iipoproteinů krevní plazmy jde velmi rychle kupředu. Kromě zcela nových léčiv se rozšiřuje spektrum kombinací déie užívaných moiekui, stejně jako praktické možnosti preskripce a dostupnost léčiv, která v našich podmínkách nebyla k dispozici (iomitapid). Dostáváme k dispozici nová léčiva ovlivňující koncentrace LDL (iipoproteiny s nízkou hustotou, iow-density lipoproteins) cholesterolu (např. bempedoová kyselina, RNA terapeutika či monokionáiní protilátky - evinacumab), klinickým testováním procházejí malé molekuly (obicetrapib) i peroráině podávané inhibitory proprotein konvertázy subtiiisinu/kexinu typu 9 (proprotein convertase subtiiisin/kexin type 9, PCSK9). Koncentrace trigiyceridů budeme moci cíleně ovlivňovat léčivy s účinky na iipoiytické schopnosti iipoproteinové iipázy (inhibitory apoiipoproteinu CIII [apo-CIII] či angiopoetinu podobný protein 3 [angiopoietin-iike 3 protein, ANGPTL3]). Veiká pozornost je věnována novým možnostem ovlivnění koncentrací iipoproteinu (a) pomocí RNA terapeutik (antisense [protisměrné] oiigonukieotidy i maié interferující RNA fragmenty). Mimořádně zajímavý je rozvoj technik genové editace, který se v první fázi rovněž obrací k iipidovému metabolismu. Aktuálně probíhá první studie u pacientů s heterozygotní familiární hyperchoiesteroiemií, u nichž byia provedena jednorázová editace genu pro systémem editace genů segmenty nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých paiindromických repetic (clustered regularly interspaced palindromic repeats associated genes, CRISPR/Cas9) následovaná poklesem koncentrací LDL cholesterolu o 50 %.

 

Klíčová siova

dysiipidemie, LDL cholesterol, trigiyceridy, cílená terapie, monokionáiní protilátky, RNA terapie, PCSK9, genová editace

 

SUMMARY

The deveiopment of options for influencing biood piasma iipoprotein ieveis is progressing rapidiy. In addition to compieteiy new drugs, the spectrum of combinations of ionger used moiecuies is expanding, as weii as the practicai possibiiities of prescription and avaiiabiiity of drugs that were not avaiiabie in our conditions (iomitapide). New drugs affecting LDL (iow-density iipoproteins) choiesteroi ieveis are becoming avaiiabie (e.g., bempedoic acid, RNA therapeutics or monocionai antibodies - evinacumab), smaii moiecuies (obicetrapib) and new oraiiy administered PCSK9 (proprotein convertase subtiiisin/kexin type 9) inhibitors are undergoing ciinicai triais. We wiii be abie to target trigiyceride ieveis with drugs affecting the iipoiytic capacity of iipoprotein iipase (inhibitors of apoiipoprotein CIII [apo-CIII] or angiopoietin-iike 3 protein [ANGPTL3]). Much attention is paid to new possibiiities of influencing iipoprotein (a) concentrations by RNA therapeutics (antisense oiigonucieotides and smaii interfering RNA fragments). Of particuiar interest is the deveiopment of gene editing techniques, which in the first phase aiso turn to iipid metaboiism. Currentiy, the first study is underway in patients with heterozygous famiiiai hyperchoiesteroiemia, in whom a singie gene editing of the PCSK9 gene by the ciustered reguiariy interspaced paiindromic repeats associated genes (CRISPR/Cas9) system foiiowed by a 50% decrease in LDL-choiesteroi ieveis.

 

Key words

dysiipidemia, LDL-choiesteroi, trigiycerides, targeted therapy, monocionai antibodies, RNA therapy, PCSK9, gene editing

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM