Novinky v léčbě agonisty receptoru pro GLP-1 a duálními agonisty

01/2023

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 

SOUHRN

Řada pacientů s diabetes mellitus 2. typu stále nedosahuje požadovaných cílů kompenzace svého onemocnění, a tak se hledají další postupy a upravují se algoritmy terapie. Agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1 (glucagon-like peptide-1 receptor agonists, GLP-1 RA) se dostávají do přední linie antidiabetické léčby pro své komplexní účinky jak na zlepšení parametrů dlouhodobé kompenzace a lipidového spektra, tak na významné snížení hmotnosti. Agonisté receptoru pro GLP-1 také redukují riziko závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (major adverse cardiovascular events, MACE) u dospělých diabetiků 2. typu s již diagnostikovaným kardiovaskulárním onemocněním nebo vícečetnými kardiovaskulárními rizikovými faktory. Nový duální receptorový agonista pro GLP-1 a na glukóze závislý inzulinotropní polypeptid (glucose-dependent insulinotropic polypeptide, GIP) tirzepatid potvrdil účinnost a bezpečnost v klinické programu studií fáze III SURPASS s velmi významným účinkem na redukci hmotnosti a kontrolu glykemie bez zvýšení rizika hypoglykemií. Nově se objevují studie s multireceptorovými inkretinovými agonisty, např. s trojitým účinkem na receptory pro GIP, GLP-1 a glukagon.

 

Klíčová slova

GLP-1 RA, GIP, hmotnost, diabetes mellitus 2. typu, duální agonisté

 

SUMMARY

A number of patients with type 2 diabetes mellitus still do not achieve the desired goals of compensating their disease, so other procedures are being sought and therapy algorithms are being modified. Glucagon-like peptide 1 receptor agonists (GLP-1 RA) are entering the front line of antidiabetic treatment for their complex effects both on improving parameters of long-term compensation and the lipid spectrum, as well as significantly reducing weight. GLP-1 RAs also reduce the risk of major adverse cardiovascular events (MACE) in type 2 diabetic adults with pre-diagnosed cardiovascular disease or multiple cardiovascular risk factors. The new dual GLP-1 and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) receptor agonist tirzepatide confirmed efficacy and safety in the SURPASS phase 3 clinical trial program with a very significant effect on weight and glycemic control without increasing the risk of hypoglycemia. New studies with multi-receptor incretin agonists, e.g., triple GIP/GLP-1/glucagon receptor effect, are emerging.

 

Key words

GLP-1 RA, GIP, body weight, type 2 diabetes mellitus, dual receptor agonists

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM