Novinky v léčbě bolesti u osteoartrózy

03/2020

MUDr. Olga Šléglová

Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Důležitou roli při přenosu informace z místa poškození do mozku hraje nervový růstový faktor. Jedná se o neurotrofin modulující bolest a citlivost, který je produkován různými typy buněk a zároveň je jeho tvorba indukována prozánětlivými cytokiny. Tanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka selektivně se vázající na nadbytečný nervový růstový faktor, a tím blokující přenos bolesti. Účinek byl prokázán v preklinické fázi na modelech pro bolest spojenou s osteoartrózou, bolest bederní páteře i bolest u nádorových onemocnění. Článek seznamuje s výsledky posledních klinických studií, které byly provedeny po odvolání dočasného pozastavení klinického výzkumu ze strany amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Po obnovení klinických studií bylo změněno podání tamezumabu intravenózního na subkutánní, jeho indikace se zaměřila na pacienty se selháním běžné analgetické medikace a ve všech studiích byla důsledně hodnocena kloubní bezpečnost.

 

Klíčová slova

nervový růstový faktor, tanezumab, osteoartróza, léčba bolesti

 

SUMMARY

Nerve growth factor plays an important role in the transmission of information from the site of injury to the brain. It is a neurotrophin that modulates pain and tenderness, which is produced by various cell types and at the same time its production is induced by proinflammatory cytokines. Tanezumab is a humanized monoclonal antibody that selectively binds to excess nerve growth factor, thereby blocking pain transmission. The effect was demonstrated in the preclinical phase in models for pain associated with osteoarthritis, lumbar spine pain and cancer pain. The article introduces the results of recent clinical trials conducted following the revocation of the temporary suspension of clinical research by the US Food and Drug Administration. Following the resumption of clinical trials, intravenous tanezumab was changed to subcutaneous, the indication was targeted to patients with failure of standard analgesic medication, and joint safety was rigorously evaluated in all studies.

 

Key words

nerve growth factor, tanezumab, osteoarthritis, pain treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM