Novinky v léčbě imunitní trombocytopenie

01/2024

MUDr. Eva Konířová

I. Interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

 

SOUHRN

V posledních letech můžeme pozorovat významné změny v přístupu a zejména v léčebné strategii u pacientů s imunitní trombocytopenií (ITP). Pandemie covidu-19 urychlila některé dlouhodobé trendy, jako je dřívější zahájení léčby agonisty trombopoetinového receptoru (thrombopoietin receptor agonists, TPO-RA). Lepší pochopení patofyziologie ITP pak vedlo jak k zařazení nových léků, tak k použití kombinované terapie ovlivňující více patofyziologických cest současně, a to zejména u refrakterních pacientů. Za zásadní moment roku 2023 považujeme publikaci aktualizovaných českých doporučení pro diagnostiku a léčbu ITP. Dalšími novinkami uplynulého období je zařazení nových léků do běžné klinické praxe, a to TPO-RA avatrombopagu a inhibitoru slezinné tyrosinkinázy (spleen tyrosine kinase, SYK) fostamatinibu. Řada nových léků ovlivňujících zejména osu B-lymfocyty-protilátky-makrofágy je pak k dispozici v rámci klinických studií.

 

Klíčová slova

imunitní trombocytopenie, avatrombopag, fostamatinib

 

SUMMARY

In recent years, we can observe significant changes in the approach and treatment strategy for patients with immune thrombocytopenia (ITP). The COVID-19 pandemic has accelerated some long-standing trends, such as the earlier introduction of thrombopoietin receptor agonists (TPO-RA). A better understanding of the pathophysiology of ITP has led to the development of new drugs as well as the use of combination therapy, especially in refractory patients. The important moment in 2023 was the publication of updated Czech guidelines for the diagnosis and treatment of ITP Several new drugs, the TPO receptor agonist avatrombopag and the spleen tyrosine kinase (SYK) inhibitor fostamatinib, are available for routine clinical practice. A number of new drugs affecting mainly the B-lymphocyte-antibody-macrophage axis are available in clinical trials.

 

Key words

immune thrombocytopenia, avatrombopag, fostamatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM