Novinky v léčbě inzulínem

01/2019

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 

SOUHRN

Terapie inzulínem v současnosti zaznamenává rychlý rozvoj. Do praxe se dostávají nová krátkodobě i dlouhodobě účinkující inzulínová analoga a také fixní kombinace inzulínu a agonistů receptorů pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1 RA). Inzulinoterapie dokáže rychle snížit glykemii, avšak je limitována rizikem vzniku hypoglykemie a také zvýšením hmotnosti. Nové inzuliny jsou vyvíjeny tak, aby se riziko vzniku hypoglykemických příhod snižovalo a rovněž nedocházelo ke zbytečnému zvyšování hmotnosti pacienta s diabetem. Fixní injekční přípravky kombinující dlouhodobě působící inzulinová analoga s GLP-1 RA ovlivňují jak glykemii nalačno, tak postprandiálně, a to bez zvýšení hmotnosti a rizika hypoglykemií. Efektivita terapie inzulinem závisí na dobré spolupráci s pacientem, opakované edukaci, správné titraci a úpravě dávek podle selfmonitoringu. K složitějšímu, ale velmi sofistikovanému typu inzulinoterapie se řadí léčba inzulinovou pumpou doplněnou o kontinuální monitorování glykemie. Inzulinoterapie patří k náročným způsobům antidiabetické léčby, ale při dodržení správných postupů též k nejúčinnějším.

 

Klíčová slova

dlouhodobě účinkující bazální inzulin, rychle účinkující inzulin, fixní kombinace, hypoglykemie, kontrola glykemie

 

SUMMARY

Insulin therapy in the current period is marked by rapid development. New short-term-acting and long-acting basal insulin are making their way into practice including also fixed-ratio combinations of insulin and receptor agonists for glucagon-like peptide-1 (GLP-1 RA). Insulin therapy achieves rapid lowering of glycaemia; however it is limited by the risk of hypoglycaemia and also by rapid weight increase. New insulin types are developed in such a manner as to decrease the risk of inception of hypoglycaemic events and simultaneously to prevent unnecessary increase of weight of the diabetic patient. Fixed-ratio injection preparations combining ultralong-acting basal insulin with GLP1-RA affects both fasting glycaemia and postprandial glycaemia without the risk of weight increase and hypoglycaemia. Effectiveness of the insulin therapy is dependent on good collaboration with the patient, repeated education, correct titration and dose adjustment in close accord with selfmonitoring. A more complicated, but very sophisticated type of insulin therapy is that using an insulin pump complemented by continual glycemic control. Insulin therapy ranks among the very demanding methods of antidiabetic therapy, however, strict maintenance of the correct procedures gives the most effective results.

 

Key words

ultralong-acting basal insulin, ultra-rapid insulin, fixed-ratio combination, hypoglycaemia, glycemic control

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM