Novinky v léčbě srdečního selhání – glifloziny u pacientů s mírně redukovanou a Zachovalou ejekční frakcí

03/2023

Doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.1-2-3; MUDr. Miloš Dobiáš2-3

12. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

22. chirurgická klinika – klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha

3Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Srdeční selhání (heart failure, HF) se Zachovalou ejekční frakcí (heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF) představovalo do současnosti terapeutickou výzvu i na základě limitovaných dat pro farmakoterapii, která byla primárně určena v léčbě pacientů s HF a redukovanou EF (heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF), což se odráželo i v současných doporučeních European Society of Cardiology a České kardiologické společnosti. Glifloziny (inhibitory zpětného vstřebávání glukózy v proximálním tubulu), tj. inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2), se v posledních letech ukázaly jako velmi účinná a bezpečná terapie u pacientů s HFrEF. Nejnověji inhibitory SGLT2 prokázaly svou účinnost i u pacientů s HFpEF a pacientů s HF s mírně redukovanou EF (HFmrEF) ve dvou velkých klinických studiích (EMPEROR-Preserved s empagliflozinem a DELIVER s dapagliflozinem). Výsledky těchto studií významně rozšiřují naše terapeutické možnosti u pacientů s HFpEF a HFmrEF, a to jak u diabetiků, tak nediabetiků, a lze očekávat, že budou rovněž velmi rychle reflektovány nejnovějšími aktualizacemi doporučení týkajících se HF.

 

Klíčová slova

glifloziny, inhibitory SGLT2, srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí

 

SUMMARY

Heart failure (HF) with preserved ejection fraction (EF) (HFpEF) have represented until recently a therapeutic challenge with a limited data for medical therapy primarily used in patients with HF with reduced EF (HFrEF). That was reflected by currently applied European and Czech cardiology society guidelines for HF. Gliflozins, sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors (SGLT2 inhibitors) have been shown in last couple of years as effective and safe therapy in patients with HFrEF. Most recently, two SGLT2i have proven their efficacy even in patients with HFpEF and patients with HF with mildly reduced EF (HFmrEF) in two major clinical trials (EMPEROR-Preserved with empagliflozin and DELIVER with dapagliflozin). The results of these trials markedly extend our therapeutic options in HFpEF and HFmrEF in diabetic as well as non-diabetic patients and we can expect these results will be reflected by novel updates of guidelines for HF.

 

Key words

gliflozins, SGLT2 inhibitors, heart failure with preserved ejection fraction

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM